Zelfs de versnelling doet met ons mee.

Zelfs de versnelling doet met ons mee.
Mobiliteit

Op weg naar betere mobiliteit

Onze landstreken beter met elkaar verbinden en tegelijk een modal shift garanderen die rekening houdt met mens én milieu. Daar richt een volgende structurerende doelstelling zich op. In 2020 was de vervoerssector nog goed voor een kwart van de totale broeikasgasemissies. Meer dan de helft van deze emissies wordt veroorzaakt door autoverkeer.

We zetten dus sterk in op elektrificatie van wegvoertuigen. Tegelijk hebben stedelijke gebieden vaak te kampen met ernstige verzadiging op de weg, daarom wordt er sterk geïnvesteerd in actieve modi (bv. fiets) of openbaar vervoer (trein, tram bus). Maatregelen die worden genomen in het kader van mobiliteit, dragen zo rechtstreeks bij tot een duurzamere groei en een verbeterde leefomgeving.

Fiets- en wandelinfrastructuur

Een eerste thema focust op de ontwikkeling van actieve vervoerswijzen en zachtere vormen van mobiliteit. Het potentieel voor actieve vervoerswijzen wordt momenteel onvoldoende benut. Omdat meer dan 30% van de verplaatsingen over korte afstanden (1 tot 2 km) nog steeds met de auto gebeurt, blijft het belangrijk om in te zetten op een modal shift naar fietsen en wandelen.

Investeren in fietsinfrastructuur bevordert niet enkel werkgelegenheid en groei. Het verhoogt ook de weerbaarheid tegen armoede die het gevolg kan zijn van beperkte toegang tot persoonlijk gemotoriseerd vervoer. Tegelijkertijd heeft het een gunstig effect op gezondheidsrisico’s die samenhangen met een zittende levensstijl.

302

Modal Shift

Om deze uitdagingen aan te gaan, moeten we net zo goed massaal investeren in onze collectieve en duurzame vervoersinfrastructuur, zowel voor goederen- als passagiersvervoer. Het doel is om het aanbod van openbaarvervoerdiensten te verbeteren, zodat het openbaar vervoer een aantrekkelijk alternatief wordt. Voor langere afstanden, binnen en tussen stedelijke gebieden en hun agglomeraties, kan een verschuiving naar het openbaar vervoer de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk verminderen.

Deze investeringen zullen leiden tot een betere volksgezondheid: minder vervuiling, minder lawaai, meer veiligheid en een actievere levensstijl. De vervoersinfrastructuur zal toegankelijker worden en aangepast aan gebruikers met een handicap. Ook voor vrachtvervoer zullen grote werken worden gefinancierd om een modal shift van de weg naar binnenwateren en het spoor te ondersteunen. 

Groener wegvervoer 

De overgang naar een minder vervuilend - voornamelijk elektrisch - auto- en buspark wordt vergemakkelijkt door hervormingen die zich richten op een nieuw kader voor bedrijfswagens, en die elektrisch vervoer aanmoedigen. Deze hervormingen worden op hun beurt aangevuld met investeringen in de ontwikkeling van publieke oplaadinfrastructuur en groenere busvloten.  Zo zal ook het gebruik van emissievrije en – arme voertuigen en hun oplaad- en tankstations versneld worden gefaciliteerd.

Pexels zeeshaan shabbir 10631910

Totale budget Dit cijfer toont het totale budget voor de geselecteerde projecten in Miljard 1.4

Aantal projecten Bekijk de projecten 26

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre de geselecteerde projecten bijdragen tot een groene transitie 81.72%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre de geselecteerde projecten bijdragen tot een digitale transitie 5.94%

Mobiliteit

20.241340431301%

Fiets- en wandelinfrastructuur €283.65 miljoen

24.994647979791%

Groener wegvervoer €350.26 miljoen

54.764011588908%

Modal shift €767.43 miljoen

€ 1.4 miljard

Verantwoordelijke overheid

31.91%

Federale overheid € 447.21 miljoen

23.79%

Vlaamse overheid € 333.37 miljoen

16.51%

Waalse overheid € 231.31 miljoen

9.13%

Brusselse overheid € 127.95 miljoen

0%

Franstalige gemeenschap € 0 miljoen

0%

Duitstalige gemeenschap € 0 miljoen

Gerelateerde projecten