Zelfs de verwondering doet met ons mee.

Zelfs de verwondering doet met ons mee.
Samenleving

Iedereen aan boord

De versterking van de sociale samenhang in ons land vormt een belangrijke pijler in het Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht.

De crisis die we doormaken heeft onze onderwijsstelsels onder druk gezet en de situatie van de meest kwetsbare groepen verslechterd, wat de sociale cohesie en het samenleven in ons land aantast.

Het herstelplan wil op deze uitdaging inspelen door in de volgende generatie te investeren en ervoor te zorgen dat de meest kwetsbare groepen ten volle bij het herstel van onze economie worden betrokken.

Onderwijs 2.0

De kwaliteit en het aanpassingsvermogen van ons onderwijs zijn van doorslaggevend belang voor een duurzaam herstel van de veerkracht van ons samenlevingsmodel. Daarbij ligt de focus op het verbeteren van algemene prestaties van het onderwijsstelsels in België.

Deze doelstelling zal worden verwezenlijkt door de digitalisering van het onderwijs in alle regio's en gemeenschappen te versnellen. Concreet gaat het om de verbetering van de digitale uitrusting van ongeveer 3.900 scholen in het hele land en de installatie van 2.000 wifi-toegangspunten. Ook de bestrijding van vroegtijdig schoolverlaten en het oplopen van leerachterstand, zitten vervat in het thema onderwijs.

Nathan dumlao ew G Mqs2tm JI unsplash

Opleiding en werkgelegenheid voor kwetsbare groepen

In België ligt de werkloosheid voor bepaalde categorieën van de bevolking 2 tot 4 maal hoger dan het nationale gemiddelde. Bovendien loopt 40% van de Belgische bevolking risico op digitale uitsluiting. De hervormingen en investeringen in dit thema zijn erop gericht de inzetbaarheid van de meest kwetsbare groepen te vergroten, maar ook om de digitale ongelijkheden te verminderen in het licht van de toenemende digitalisering van de economie en de samenleving.

Sociale infrastructuur

Wat betreft sociale infrastructuur focussen de voorgestelde projecten op het gebrek aan huisvesting voor kwetsbare groepen en de geringe dekking van kinderopvang bij kwetsbare gezinnen.

De gezondheidscrisis als gevolg van het coronavirus heeft onmiskenbare sociale gevolgen gehad en heeft geleid tot een toename van het aantal mensen dat het risico loopt maatschappelijk te worden buitengesloten. Door toegang tot huisvesting zouden de doelgroepen beter in staat zijn een leven op te bouwen met het oog op re-integratie in de samenleving.

413

Einde loopbaan en pensioenen

De pensioenen vertegenwoordigen op de meest voor de hand liggende wijze de solidariteit tussen de generaties en het sociaal contract van de democratie: naargelang de jaren waarin zij hebben gewerkt of sociale bescherming hebben genoten, krijgen zij een vervangingsinkomen wanneer het "risico" van de ouderdom zich voordoet. Wij willen het vertrouwen in het pensioenstelsel versterken door het te hervormen en toekomstbestendig te maken. De pensioenstelsels moeten ook coherent en transparant zijn, beide essentieel voor een systeem dat de mensen begrijpen en kunnen vertrouwen

Totale budget Dit cijfer toont het totale budget voor de geselecteerde projecten in Miljard 0.91

Aantal projecten Bekijk de projecten 24

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre de geselecteerde projecten bijdragen tot een groene transitie 13%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre de geselecteerde projecten bijdragen tot een digitale transitie 47.91%

Inclusiviteit

43.567177199395%

Onderwijs 2.0 €394.54 miljoen

30.755639969523%

Opleiding en werkgelegenheid voor kwetsbare groepen €278.52 miljoen

25.677182831082%

Sociale infrastructuur €232.53 miljoen

€ 0.91 miljard

Verantwoordelijke overheid

5%

Federale overheid € 45.3 miljoen

43.14%

Vlaamse overheid € 390.66 miljoen

22.31%

Waalse overheid € 202.03 miljoen

7.33%

Brusselse overheid € 66.42 miljoen

4.97%

Franstalige gemeenschap € 45 miljoen

0.41%

Duitstalige gemeenschap € 3.68 miljoen

Gerelateerde projecten