Versterking van de digitale inclusie

Versterking van de digitale inclusie
Samenleving

Het project richt een federale projectincubator op. Deze financiert en ontwikkelt duurzame initiatieven voor digitale inclusie voor projecten die vertrekken vanuit hefbomen en belemmeringen van digitale inclusie (sociaal, economisch en cultureel). Zo richten ze zich op organisaties (vzw’s, verenigingen, ngo’s, steden en gemeenten, sociale partners...) die mensen in een toestand van digitale kwetsbaarheid ondersteunen.

Het project richt zich specifiek op drie belangrijke ongelijkheden:

  1. Ongelijkheid bij de toegang tot digitale technologieën. Uit de Barometer Digitale Inclusie (2020) blijkt dat 10% van de Belgische gezinnen thuis geen toegang heeft tot internet. In de lage-inkomensgroep stijgt dit aandeel tot 29%.
  2. Ongelijkheid op het gebied van digitale competenties. Volgens diezelfde Barometer is in totaal 40% van de Belgische bevolking kwetsbaar in gebruik van digitale technologieën: 32% heeft beperkte competenties, 8% is niet-internetgebruiker. Hoe lager het inkomens- en opleidingsniveau, hoe minder digitale competenties voorhanden zijn (75%).
  3. Ongelijkheden in het gebruik van essentiële digitale diensten. Diensten in verband met sociale rechten, gezondheidszorg of bankzaken worden nu via onlineplatforms verleend. Het gebrek aan competenties en de complexiteit van platforms liggen aan de basis van sommige ongelijkheden. Vrouwen zijn sterk ondervertegenwoordigd in de digitale sector (ICT/STEM). Daarom zal speciale aandacht uitgaan naar digitale integratie van vrouwen. Binnen projecten kunnen dus ook acties worden uitgevoerd die geïnspireerd zijn op de Europese strategie ‘Women in Digital’ (waarbinnen een Belgisch plan is goedgekeurd).

De geselecteerde projecten zullen uitgevoerd worden vanaf begin 2022 en voltooid midden 2025.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 30

Verantwoordelijke overheid Federale overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 0%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 100%

Einddoel
15Grants awarded

Deadline 2024

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Waardig werk en economische groei
Waardig werk en economische groei
Ongelijkheid verminderen
Ongelijkheid verminderen

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

Kwetsbare doelgroepen krijgen digitaal duwtje in de rug

Samenleving
Opleiding en werkgelegenheid voor kwetsbare groepen

Totale budget 30 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Federale overheid 30 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Waardig werk en economische groei
Waardig werk en economische groei
Ongelijkheid verminderen
Ongelijkheid verminderen

Totale doel 15 Grants awarded

Tijdslijn

I Stock 1225961091

april 2024

Toekenning van subsidies

Uit te voeren

Toekenning van 15 subsidies door de de bevoegde instantie en de POD Maatschappelijke Integratie voor de projecten die beantwoorden aan de criteria van het document 'Project e-inclusion for Belgium – grants criteria.pdf', gepubliceerd op 15 december 2021. De projecten beogen (1) de bewustwording te verhogen voor kwetsbare doelgroepen om vertrouwd te raken met relevante ICT, om hun persoonlijke situatie te verbeteren en hun sociale integratie te versterken, (2) de digitale vaardigheden van kwetsbare doelgroepen te verbeteren, om hun persoonlijke situatie te verbeteren en hun sociale integratie te versterken en (3) de digitale vaardigheden van de zorgverleners van kwetsbare doelgroepen te verbeteren.

Meer projecten rond samenleving