Voorsprongfonds: hoger onderwijs voor de toekomst

Voorsprongfonds: hoger onderwijs voor de toekomst
Samenleving

In het hoger onderwijs is het aanbod opleidingen van veel instellingen niet langer up-to-date. De cursussen spelen niet meer in op de behoeften van de arbeidsmarkt en opkomende trends in de samenleving. Bovendien neemt in België slechts 8,6% van de 25-64-jarigen deel aan programma's voor levenslang leren (longlife learning). Dat percentage ligt veel lager dan het Europese gemiddelde van 10,9%. Vlaanderen koestert de ambitie om tegen het jaar 2024 uit te groeien tot een lerende maatschappij waarin ‘leren’ een continu proces is dat altijd en overal kan en voor iedereen toegankelijk is.

Deze investering streeft drie grote doelstellingen na:

1. Een toekomstgericht en flexibel onderwijsaanbod in Vlaanderen uitbouwen

Instellingen van hoger onderwijs zullen worden ondersteund om hun huidige opleidingsaanbod kritisch te bekijken en om een actieplan op te stellen waarin ze hun behoeften voor vernieuwing, rationalisatie en aanpassing aangeven. Het is mogelijk dat hierbij nieuwe programma’s voor hoger onderwijs worden voorgesteld die niet alleen inspelen op maatschappelijke behoeften maar die ook het bestaande leerprogramma innoveren.

De middelen zullen in de eerste plaats worden gebruikt voor ontwikkeling van content en innovatie. De samenwerking zal gebeuren met actoren van de arbeidsmarkt zodat men er kan op rekenen dat programma’s gefocust blijven op de noden van de samenleving en/of arbeidsmarkt. Instellingen hoger onderwijs moeten zoveel mogelijk hun activiteiten coördineren en samenwerken in het kader van dit initiatief.

2. Verdere ontwikkeling van levenslang leren binnen het hoger onderwijs

Vandaag de dag vervult het hoger onderwijs onvoldoende een rol in levenslang leren. Naast de huidige graduaat-, bachelor- en masterprogramma’s is er nood aan kortere, meer flexibele en modulaire trajecten die kunnen worden gevolgd. Dit met doel om eerder opgedane kennis op te frissen, te verdiepen en verbreden. Vlaanderen wil instellingen van hoger onderwijs aanmoedigen om hun bestaande aanbod aan te passen voor volwassen studenten of om een specifiek nieuw aanbod uit te werken.

3. Ondersteuning van duurzame implementatie van nieuwe (digitale) onderwijsvormen

Het project wil instellingen uit het hoger onderwijs ondersteunen bij de duurzame implementatie van (nieuwe) digitale onderwijsmethode voor een perfecte combinatie van fysiek en digitaal onderwijs.

Er werd intussen al een aanzienlijke financiële injectie gegeven om de eerste kosten van de onvoorziene overstap naar digitaal afstandsonderwijs op te vangen. Binnen het kader van deze deelactie kunnen instellingen financiële ondersteuning ontvangen voor investeringen om hun onderwijsprogramma aan de huidige context aan te passen. Dit heeft niet alleen betrekking op investeringen in IT-materiaal (hardware en software) maar ook op investeringen voor:

  • Inrichting studiezones
  • Aanpassing klaslokalen of laboratoria
  • Opnamefaciliteiten voorzien
  • Nieuw cursusmateriaal en nieuwe beoordelingsmethoden (digitaal examencentrum, opzichtsystemen…)

Het project is bedoeld voor instellingen hoger onderwijs (7 instellingen in totaal) in Vlaanderen, hun personeel en hun (potentiële) studenten.

Het project zal lopen van 1 januari 2021 tot 31 december 2023.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 53.8

Verantwoordelijke overheid Vlaamse overheid

Einddoel
7Number of schools/institutions receiving funds to update their ICT infrastructure or equipment

Deadline 2023

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Kwaliteitsonderwijs
Kwaliteitsonderwijs
Waardig werk en economische groei
Waardig werk en economische groei
Ongelijkheid verminderen
Ongelijkheid verminderen

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

Voorsprongfonds investeert in concurrentieel hoger onderwijs

Samenleving
Onderwijs 2.0

Totale budget 53.8 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Vlaamse overheid 53.8 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Kwaliteitsonderwijs
Kwaliteitsonderwijs
Waardig werk en economische groei
Waardig werk en economische groei
Ongelijkheid verminderen
Ongelijkheid verminderen

Totale doel 7 Number of schools/institutions receiving funds to update their ICT infrastructure or equipment

Tijdslijn

402

oktober 2023

Verbetering van het hoger-onderwijsaanbod in Vlaanderen om het toekomstbestendiger en wendbaarder te maken

Voltooid

Zeven instellingen voor hoger onderwijs hebben gebruikgemaakt van het Voorsprongfonds Hoger Onderwijs. Via het Voorsprongfonds Hoger Onderwijs moeten instellingen voor hoger onderwijs op basis van analyses van opleidingsportfolio's actieplannen opstellen om het bestaande aanbod aan te passen en te verminderen, en indien nodig nieuw aanbod te creëren. Daarnaast moet aandacht worden geschonken aan aanpassingsprogramma's op basis van de behoeften van de arbeidsmarkt en de samenleving. Alle Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs komen in aanmerking om via deze projectoproep projecten voor te stellen en in te dienen. De deelname aan deze projectoproep is echter niet verplicht voor instellingen voor hoger onderwijs en het indienen van een plan levert geen garantie op dat het aanvaard wordt. Als alle instellingen voor hoger onderwijs deelnemen en als alle plannen gericht zijn op al hun studenten, zouden 21 instellingen voor hoger onderwijs en nagenoeg 300.000 studenten gebruikmaken van dit fonds. 1/3 van de instellingen zal financiering uit dit Fonds ontvangen.

Meer projecten rond samenleving