Strategie voor (her)kwalificatie van vaardigheden

Strategie voor (her)kwalificatie van vaardigheden
Samenleving

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt geconfronteerd met grote sociaaleconomische ongelijkheden op zijn grondgebied. Dat vertaalt zich in hoge werkloosheid onder bepaalde bevolkingsgroepen. Dit project richt zich op wegnemen van belemmeringen voor werkgelegenheid en versterken van het activeringsbeleid voor de betrokken groepen. Daarnaast richt het project zich op verbeteren van prestaties en inclusiviteit van ondersteunings- en opleidingssystemen. Op die wijze maakt het deel uit van de Europese flagship ‘Reskill and upskill’ en beantwoordt het aan de aanbevelingen die werden gedaan in kader van het Europees semester.

Concreet is het project gestructureerd rond drie onderdelen, elk met specifieke doelstellingen:

1. Reskill and Upskill: duurzame arbeidsmarktintegratie van meest kwetsbare en gediscrimineerde bevolkingsgroepen.

De bedoeling is dat gewestelijke openbare dienst voor arbeidsvoorziening een systematisch opleidingstraject opzet, gericht op taal- en digitale competenties voor werkzoekenden.

Op basis van een beoordeling van competenties zullen online opleidingsmodules werkzoekenden in staat stellen zich op een digitaal platform bij te scholen om een hoger competentieniveau te bereiken. De investeringen die hiervoor worden gedaan, omvatten ook toegang tot digitale tools en ruimten met daarbij ook gespecialiseerd ondersteunend personeel om de digitale kloof te voorkomen en te verkleinen.

2. Reduceren van bepaalde belemmeringen voor tewerkstelling van specifieke groepen.

Hiervoor worden extra sites gemaakt:

 • De ‘Kinderdagverblijven van Actiris’ helpen werkzoekenden toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt door een snelle oplossing te bieden voor kinderopvang wanneer ze een job gevonden hebben of beginnen aan een opleiding.
 • Bovendien zal een programma worden opgezet voor duurzame integratie van werknemers met een handicap.
 • Ook zal worden geïnvesteerd in ontwikkeling van ondersteuningsmodules die zijn aangepast aan specifieke behoeften, individuele trajecten en het verwerven van competenties.

3. Steun voor sociale innovatie om integratie op de arbeidsmarkt te bevorderen.

De steun bestaat uit:

 • Ondersteunen van opleidings- en innovatiecapaciteiten van sociale ondernemingen: Concreet zullen investeringen gevraagd in het kader van RRF het mogelijk maken om sociale ondernemingen gericht op arbeidsmarktintegratie voorzien van alle behoeften zodat ze werkzoekenden die het verst van de arbeidsmarkt af staan een optimale digitale vorming kunnen bieden.
 • De oprichting van een eerste coöperatie voor overname van activiteiten in België met als doel te vermijden dat ondernemers werkloos worden na stopzetting van hun activiteiten.

Dit zal gebeuren door werkzoekenden en/of werknemers die slachtoffer zijn van de huidige crisis mogelijkheid te bieden hun onderbroken activiteiten voort te zetten in een gemutualiseerde onderneming waarbinnen ze beroep kunnen doen op diverse diensten zoals: boekhouding, communicatie, aanmaningen en geschillen, persoonlijke begeleiding, coaching voor ontwikkeling van hun project etc.

Het doelpubliek bestaat uit werkzoekenden die het verst van de arbeidsmarkt staan en in het bijzonder volgende groepen:

 • laaggeschoolde werkzoekenden
 • langdurig werklozen
 • werkzoekenden van buitenlandse origine
 • werkzoekenden met een handicap
 • werkzoekenden van ouder dan 50 jaar
 • alleenstaande gezinshoofden (voor het merendeel vrouwen)
 • jongeren onder de 30 jaar

Het project zal worden uitgevoerd tussen Q3 2020 en Q2 2026.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 61.22

Verantwoordelijke overheid Brusselse overheid

Einddoel
450Persons with disabilities

Deadline 2025

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Waardig werk en economische groei
Waardig werk en economische groei
Ongelijkheid verminderen
Ongelijkheid verminderen

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

Strategie voor (her)kwalificatie van vaardigheden

Samenleving
Opleiding en werkgelegenheid voor kwetsbare groepen

Totale budget 61.22 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Brusselse overheid 61.22 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Waardig werk en economische groei
Waardig werk en economische groei
Ongelijkheid verminderen
Ongelijkheid verminderen

Totale doel 450 Persons with disabilities

Tijdslijn

I Stock 944060494

april 2023

Toekenning van subsidies voor initiatieven op het vlak van sociale innovatie

Voltooid

Toekenning van subsidies door de Federale Overheidsdienst aan initiatieven voor sociale innovatie in lijn met de criteria neergelegd in de specificaties van de overheidsopdrachten.

Vandaag

oktober 2024

Competentieprofiel en arbeidsbegeleiding

Uit te voeren

6000 werkzoekenden in Brussel hebben gebruikgemaakt van een vaardighedenprofiel en systematische job counseling, met bijzondere aandacht voor de taal- en digitale vaardigheden, ingevoerd door de openbare dienst voor arbeidsbemiddeling.

oktober 2025

Duurzaam inburgeringstraject voor mensen met een handicap

Uit te voeren

450 personen met een beperking (werkzoekenden of werknemers) hebben een opleidingsmodule van het traject voor duurzame integratie gevolgd.

Meer projecten rond samenleving