Voorsprongfonds investeert in concurrentieel hoger onderwijs

Voorsprongfonds investeert in concurrentieel hoger onderwijs
Samenleving

Het hoger onderwijs in Vlaanderen kent momenteel twee belangrijke uitdagingen. Er is allereerst een gebrek aan overeenstemming tussen het aanbod opleidingen en de behoeften van de arbeidsmarkt/samenleving. Daarnaast is er een zwakke deelname aan levenslang leren/ België is al jarenlang een slechte leerling op het vlak van de participatie van volwassenen in het onderwijs: slechts 8,6 % van de 25-64-jarigen in het land volgen onderwijs. Dat percentage ligt veel lager dan het Europese gemiddelde van 10,9%.

Vlaanderen wil een voortrekkersrol spelen op het vlak van hoger onderwijs door drie hoofddoelstellingen waar te maken:

  1. In instellingen van hoger onderwijs een aanbod uitwerken dat toekomstbestendig en flexibel is. Binnen deze deelactie zal een breed proces van bewustwording en beleidsvorming binnen alle instellingen van hoger onderwijs worden opgestart. Naast de instellingen zelf zullen ook de beroepswereld, de sociale partners en andere relevante belanghebbenden bij dit proces worden betrokken. Meer samenwerking tussen instellingen, programma’s, tussen verschillende disciplines en gewesten en met de arbeidsmarkt zullen het hoger onderwijs versterken.
  2. Verdere ontwikkeling van levenslang leren binnen het hoger onderwijs. In Vlaanderen is er nood aan een breed ondersteunde en gemeenschappelijke visie over levenslang leren in het hoger onderwijs. Met deze maatregel zal de Vlaamse regering samen met de instellingen van hoger onderwijs, de sociale partners en andere belanghebbenden op het terrein een visie over levenslang leren ontwikkelen.
  3. Optimale benutting van digitale onderwijsvormen. Een leernetwerk zal worden opgericht, waar goede praktijken op een vlotte manier kunnen worden gedeeld en tussen professionals uit het hoger onderwijs kunnen worden verspreid.  Het Voorsprongfonds Hoger Onderwijs zal instellingen van hoger onderwijs helpen bij de duurzame implementatie van (nieuwe) digitale onderwijsmethoden, waarbij een ideale mix van fysiek onderwijs op de campus en digitaal onderwijs op afstand (‘fygitaal’ onderwijs) wordt nagestreefd. Het project is bedoeld voor de instellingen van hoger onderwijs in Vlaanderen, hun personeel en hun (potentiële) studenten. 
Verantwoordelijke overheid Vlaamse overheid
  EU Funded

oktober 2023

Visienota voor een toekomstgericht, wendbaar en digitaal hoger onderwijs

Voltooid

Goedkeuring door de minister voor onderwijs en opleiding in de Vlaamse regering van een visienota waarin het profiel voor hoger onderwijs en levenslang leren in Vlaanderen wordt uiteengezet. De nieuwe tekst beoogt een visie te poneren voor de uitbouw van een Vlaams opleidingsportfolio voor het hoger onderwijs dat toekomstbestendig en wendbaar is. Deze nota zal worden opgesteld in overleg met een breed spectrum van belanghebbenden, waaronder instellingen voor hoger onderwijs, de beroepswereld en de sociale partners.

Concreet zal hierin (i) een nieuw profiel voor hoger onderwijs in Vlaanderen worden gedefinieerd, om ervoor te zorgen dat de instellingen van hoger onderwijs het hoogste technische peil bereiken en (ii) een visie op levenslang leren worden ontwikkeld.

Meer projecten rond samenleving