Uitgebreider dienstenaanbod moet duurzaam spoorwegvervoer versterken

Uitgebreider dienstenaanbod moet duurzaam spoorwegvervoer versterken
Mobiliteit

De federale regering kent het spoor een belangrijke rol toe in de economische, klimatologische en milieu-uitdagingen voor zowel passagiers- als vrachtvervoer. Om deze uitdagingen aan te gaan moet de kwantiteit en kwaliteit van de diensten worden verhoogd; moet de integratie tussen vervoersmodaliteiten en intermodaliteit worden verbeterd; en moeten ten slotte de systeemkosten op lange termijn in de hand worden gehouden.

Daartoe voorziet het regeerakkoord in tienjarige beheerscontracten met enerzijds Infrabel (infrastructuurbeheerder) en anderzijds NMBS (spoorwegmaatschappij). De federale overheid zal veeleisende contracten afsluiten waarin duidelijke en ambitieuze doelstellingen zijn opgenomen die overheidsbedrijven moeten bereiken. Anderzijds door een rigoureus prestatiebeheerproces in te voeren. 

Er wordt een meerjareninvesteringsplan op basis van een langetermijnvisie (2040), de behoeften en de exploitatie van het netwerk opgesteld. Dit investeringsplan zal het dienstenaanbod uitbreiden en diversifiëren maar ook het gebruik van spoorwegnet op een duurzame en stapsgewijze manier vergroten. 

Het is voorts gericht op instandhouding en verbetering van de prestaties van het spoorwegnet en de versterking van de interconnecties met de naburige netwerken. Subsidiair zal de mogelijkheid worden onderzocht om private expertise verder te integreren binnen de NMBS.

Tegen 2023 is een goedkeuring van de contracten voorzien en kan de uitvoering beginnen.

Verantwoordelijke overheid Federale overheid
  EU Funded

april 2023

Goedkeuring van de nieuwe prestatiecontracten van NMBS-SNCB en Infrabel en van het meerjareninvesteringsplan, contract

Voltooid

Bijlage van de Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 oktober 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren, Belgisch Staatsblad – 11.03.2019

Meer projecten rond mobiliteit