Slimme verkeerslichten bevoordelen alternatieve mobiliteit

Slimme verkeerslichten bevoordelen alternatieve mobiliteit
Mobiliteit

Om de actieve en collectieve mobiliteit te versterken moet er in de openbare ruimte meer plaats worden vrijgemaakt. Denk hierbij aan fiets- en busstroken, RAVeL’s, fietspaden en busbanen. Daarnaast is het ook belangrijk dat fietsers, voetgangers, bussen en trams kruispunten gemakkelijker kunnen oversteken en uiteindelijk hun reistijd te verkorten. Om dit te bereiken tracht dit project het marktaandeel van de auto te verminderen ten voordele van actieve en collectieve vervoerswijzen door gebruikers een infrastructuur aan te bieden in overeenstemming met lokale behoeften. De uitdaging ligt in de modal shift voor de mobiliteit van personen. Hoe kunnen we mensen ertoe aanzetten hun auto te laten staan en te kiezen voor alternatieven zoals het openbaar vervoer of de fiets?

Concreet gaat het om de uitvoering van een digitaliseringsproject: de centralisering van het beheer en de modernisering van alle gewestelijke verkeerslichten op 400 kruispunten van het Waalse wegennet. Het is de bedoeling het openbaar vervoer doeltreffender te maken (verbetering van de commerciële snelheid) en zowel het openbaar vervoer als de actieve vervoerswijzen aantrekkelijker te maken.

Dit project zal leiden tot een beter beheer van de verkeerssituatie en tot voorrang voor het openbaar vervoer en haar gebruikers:

  • Een intelligenter beheer van verkeerslichten verbetert de commerciële snelheid van het openbaar vervoer en kan ook een vlottere doorstroming van fiets- en voetgangersverkeer mogelijk maken, waardoor intermodaliteit aantrekkelijker wordt. De gemiddelde snelheid van het openbaar vervoer ligt immers veel lager dan die van de auto.
  • Verkeerslichten zullen geleidelijk worden vernieuwd om ze compatibel te maken met het V2X-protocol. Dit protocol stelt verkeerslichten in staat met elk voertuig een dialoog aan te gaan om bijvoorbeeld te informeren hoelang het nog duurt voordat het groen wordt. Hierdoor kunnen gebruikers hun snelheid aanpassen om energieverslindende stop/starts te vermijden.
  • Daartoe moeten de ca. 400 kruispunten met verkeerslichten in Wallonië worden gemoderniseerd met nieuwe installaties en controlesystemen.
  • Er is ook nood aan een centraal beheersysteem zodat bijvoorbeeld bussen automatisch een fase kunnen activeren waardoor zij bij het naderen van een kruispunt met voorrang kunnen passeren.

Dit project komt ten goede aan de gebruikers van actieve mobiliteit en van het openbaar vervoer.

Het project voor de digitalisering van verkeerslichten bestaat uit 2 deelprojecten die parallel lopen:

  • Deelproject 1: invoering van een systeem voor gecentraliseerd beheer in Perex vanaf 2022 en voltooiing in 2023.
  • Deelproject 2: progressieve modernisering van 400 installaties aan kruispunten, gepland van 2022 tot 2026.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 26.64

Verantwoordelijke overheid Waalse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 40%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 100%

Einddoel
400Number of crossroads with smart road traffic lights in the centralised platform

Deadline 2026

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Goede gezondheid en welzijn
Goede gezondheid en welzijn
Waardig werk en economische groei
Waardig werk en economische groei
Ongelijkheid verminderen
Ongelijkheid verminderen
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

Slimme verkeerslichten bevoordelen alternatieve mobiliteit

Mobiliteit
Modal shift

Totale budget 26.64 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Waalse overheid 26.64 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Goede gezondheid en welzijn
Goede gezondheid en welzijn
Waardig werk en economische groei
Waardig werk en economische groei
Ongelijkheid verminderen
Ongelijkheid verminderen
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

Totale doel 400 Number of crossroads with smart road traffic lights in the centralised platform

Tijdslijn

308

juli 2023

Start van grote infrastructuurwerken

Voltooid

Gunning van opdrachten voor alle openbare werken (kennisgeving van de gunning van de opdrachten is gepubliceerd)

Vandaag

april 2025

Ingebruikname slimme verkeerslichten

Uit te voeren

Slimme verkeerslichten – WAL – Uitrusting van 260 kruispunten met slimme verkeerslichten.

april 2026

Ingebruikname slimme verkeerslichten

Uit te voeren

400 kruispunten met slimme verkeerslichten voor openbaar busvervoer zijn operationeel in een gecentraliseerd platform voor wegsignalisatie.

Meer projecten rond mobiliteit