Nieuwe maatregelen om emissiefraude tegen te gaan

Nieuwe maatregelen om emissiefraude tegen te gaan
Mobiliteit

De transportsector is de belangrijkste lokale bron van stikstofdioxide en draagt ook in belangrijke mate bij tot de fijnstofconcentraties. Om de gezondheid van mens en milieu in Vlaanderen te beschermen zijn in deze sector heel wat noodzakelijke beleidsmaatregelen genomen of voorzien. Veel daarvan hebben impact op het leven van onze burgers: denk aan lage-emissiezones, vergroening van de verkeersfiscaliteit en maatregelen om de groei in mobiliteitsvraag onder controle te houden.

Het is daarbij van belang dat een rechtvaardig en evenwichtig beleid wordt gevoerd. De overheid vraagt inspanningen van de bevolking, maar moeten er ook over waken dat er kordaat en efficiënt wordt opgetreden tegen partijen die het niet nauw nemen met de geldende milieubeschermingsmaatregelen. Dit komt in de transportsector helaas te vaak voor. Dieselgate maakte duidelijk dat voertuigfabrikanten in Europa de emissienormen vaak ongestraft met de voeten kunnen treden. Daarnaast frauderen een beperkt aantal eigenaars met hun wagen of vrachtwagen(s), waarbij zij kosten besparen maar enorme emissies veroorzaken en zo de milieu-inspanning van vele andere burgers en de overheid tenietdoen. De grote impact hiervan werd in recent beleidsonderzoek van bOMG aan de oppervlakte gebracht.

Dit project beoogt het vertrouwen te herstellen in het controlesysteem om emissies te beperken, illegale en oneerlijke praktijken te bestrijden met het oog op milieubescherming en een gelijk en eerlijk economisch speelveld te creëren om innovatie te ondersteunen. 

Het voorgestelde beleid vloeit voort uit wetenschappelijk en beleidsstrategisch onderzoek uitgevoerd in opdracht van bOMG tijdens recent afgerond studiewerk. Op basis van de bevindingen uit het onderzoek wordt in samenwerking tussen de bevoegde ministers van leefmilieu en van mobiliteit een plan van aanpak uitgewerkt dat concreet invulling geeft aan de aanbevelingen.

Het project richt zich op voertuigeigenaars en voertuigfabrikanten. De ganse bevolking zal baten ondervinden van een betere luchtkwaliteit.

Verantwoordelijke overheid Vlaamse overheid
  EU Funded

Dit project beoogt het vertrouwen te herstellen in het controlesysteem om emissies te beperken, illegale en oneerlijke praktijken te bestrijden met het oog op milieubescherming en een gelijk en eerlijk economisch speelveld te creëren om innovatie te ondersteunen. 

Het voorgestelde beleid vloeit voort uit wetenschappelijk en beleidsstrategisch onderzoek uitgevoerd in opdracht van bOMG tijdens recent afgerond studiewerk. Op basis van de bevindingen uit het onderzoek wordt in samenwerking tussen de bevoegde ministers van leefmilieu en van mobiliteit een plan van aanpak uitgewerkt dat concreet invulling geeft aan de aanbevelingen.

Het project richt zich op voertuigeigenaars en voertuigfabrikanten. De ganse bevolking zal baten ondervinden van een betere luchtkwaliteit.

Uitgesteld

januari 2023

Goedkeuring van het wettelijke kader voor de monitoring van voertuigemissies in Vlaanderen

Voltooid

Goedkeuring van:

- de wetgeving die noodzakelijk is om een pragmatische NOx-testprocedure in te voeren ter versterking van de beschikbare periodieke technische inspectie, met als doel de test in te voeren in Q3 2023

- wettelijke uitbreidingen voor de verbreding van het toepassingsgebied van wegkantcontroles, zodat alle soorten voertuigen in aanmerking komen (doel: 2022)

- nieuwe wetgeving: het rechtskader dat beschikbaar is om een grootschalige monitoring van de uitstoot van voertuigen op de weg mogelijk te maken (remote sensing en eventueel plume chasing) en de toepassing daarvan voor een verbeterde handhaving en beleidsevaluatie (doel: 2022)

Vandaag

oktober 2024

IT-systeem dat emissiegegevens integreert met waarnemingen van periodieke technische en verkeersveiligheidscontroles operationeel

Uit te voeren

IT-systeem waarin emissiegegevens worden gecombineerd met waarnemingen van periodieke technische en verkeersveiligheidscontroles klaar en beschikbaar voor alle belanghebbenden

Meer projecten rond mobiliteit