Koolstofarme transitie mikt op 6.000 banen

Koolstofarme transitie mikt op 6.000 banen
Duurzaamheid

Waalse industriële ondernemingen, die onder het ETS (Europees Systeem voor Emissiehandel) vallen, stoten elk jaar bijna 10 miljoen ton CO2 uit.

Voorbeelden van sectoren zijn: de papier-, cement-, staal-, hout- en textielindustrie, de levensmiddelenindustrie, de technologische en chemische industrie. Om de doelstellingen voor koolstofneutraliteit te behalen moet de Waalse industrie zowel emissies die voortkomen uit energieverbruik, als emissies die voortkomen uit industriële processen dekken.

De investeringsmaatregel moet een aantal projecten promoten met het oog op vermindering van de CO2-uitstoot ten gevolge van energieverbruik en emissies uit industriële processen. De maatregel moet worden uitgevoerd via een projectoproep voor O&O-partnerschapsprojecten die erop gericht zijn technologieën op het niveau van (pre)industriële demonstratie- of proefversies te brengen voor de volgende gebieden: elektrificatie van industriële processen, waterstofproductie door elektrolyse of door methaanpyrolyse, direct gebruik van waterstof in industriële toepassingen, afvang en concentratie van CO2-emissies en het koolstofvrij maken van ammoniakproductieprocessen.

Het project streeft volgende vier doelstellingen na:

  1. Nieuwe technologieën een duw in de rug geven door de oprichting van een platform van (pre-) industriële demonstratiemodellen (= aanbod).
  2. De specifieke behoeften van de Waalse industrie bijstaan op gebied van energie- en koolstofarme transitie. De desbetreffende bedrijven krijgen specifieke projecten aangeboden (= vraag).
  3. Een roadmap creëren voor elke industriële sector, om processen koolstofvrij te maken. Dit luik wil van Wallonië het voorkeursgewest maken om als eerste proefprojecten uit te voeren.
  4. Een strategie in de vorm van een roadmap ontwikkelen voor technologische oplossingen op Waalse schaal (vooral kmo’s).

Wie heeft hier baat bij? Energie-intensieve industrieën (ETS-bedrijven), technologische industrieën (kleine, middelgrote en grote ondernemingen) en erkende universiteiten of onderzoekscentra.

Het project liep sinds het eerste kwartaal in 2021 tot het tweede kwartaal van 2026. Elke technologie heeft een verschillend tijdschema.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 50

Verantwoordelijke overheid Waalse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 100%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Betaalbare en duurzame energie
Betaalbare en duurzame energie
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Klimaatactie
Klimaatactie
  EU Funded

Het project streeft volgende vier doelstellingen na:

  1. Nieuwe technologieën een duw in de rug geven door de oprichting van een platform van (pre-) industriële demonstratiemodellen (= aanbod).
  2. De specifieke behoeften van de Waalse industrie bijstaan op gebied van energie- en koolstofarme transitie. De desbetreffende bedrijven krijgen specifieke projecten aangeboden (= vraag).
  3. Een roadmap creëren voor elke industriële sector, om processen koolstofvrij te maken. Dit luik wil van Wallonië het voorkeursgewest maken om als eerste proefprojecten uit te voeren.
  4. Een strategie in de vorm van een roadmap ontwikkelen voor technologische oplossingen op Waalse schaal (vooral kmo’s).

Wie heeft hier baat bij? Energie-intensieve industrieën (ETS-bedrijven), technologische industrieën (kleine, middelgrote en grote ondernemingen) en erkende universiteiten of onderzoekscentra.

Het project liep sinds het eerste kwartaal in 2021 tot het tweede kwartaal van 2026. Elke technologie heeft een verschillend tijdschema.

Ontwikkeling van de koolstofarme industrie

Duurzaamheid
Opkomende energietechnologieën

Totale budget 50 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Waalse overheid 50 miljoen €

Privé +50 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Betaalbare en duurzame energie
Betaalbare en duurzame energie
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Klimaatactie
Klimaatactie

Totale doel

Tijdslijn

I Stock 1283119209

april 2022

Gunning van opdrachten

Voltooid

Gunning van opdrachten in het kader van de maatregel 'Ontwikkeling van de koolstofarme industrie' (WAL). De specificaties van de projectoproep garanderen de uitsluiting van alle activiteiten in het kader van de regeling voor de handel in emissierechten (ETS) met een verwachte uitstoot in CO2-equivalent die niet aanzienlijk lager is dan de desbetreffende benchmarks die zijn vastgesteld voor de kosteloze toewijzing. Alle gegunde onderzoeks- en innovatieprojecten (O&I) moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: - Het O&I-proces is uitsluitend of hoofdzakelijk gericht op opties met een lage impact (zoals hernieuwbare waterstofproductie of andere emissievrije milieu-innovaties); of - Het O&I-proces is gericht op het verbeteren van 'best in class' technologie (zoals technologieën met de meest beperkte impact (maar niet met zero/lage impact) die momenteel beschikbaar zijn), en er worden passende begeleidende maatregelen genomen om lock-in-effecten te voorkomen (maatregelen die de invoering van technologieën met lage impact, of de ontwikkeling ervan, mogelijk maken); of - De resultaten van het O&I-proces zijn technologisch neutraal op het niveau van hun toepassing (d.w.z. dat ze kunnen worden toegepast op alle beschikbare technologieën); - Alle elektriciteit die in de projecten wordt gebruikt, is van groene oorsprong (bv. met gebruikmaking van HE-E) of is gebaseerd op groene PPA's. De Waalse Regering (SPW EER) dient een plan voor te leggen waaruit blijkt: - dat het gebruik van ingevoerd aardgas een overgangsfase is; en - dat het gebruik van biogas/mijngas toeneemt.

Vandaag

april 2026

Voltooiing van de in het kader van de aanbesteding gegunde projecten

Uit te voeren

Voltooiing van alle projecten die zijn gegund in het kader van de aanbesteding 'Een industriële waardeketen voor de waterstofeconomie' (Wallonië), waarvan 45.000.000 euro is uitgevoerd, inclusief de voltooiing van een demonstratieproject met een theoretisch langetermijnpotentieel van 2 miljoen ton CO2-reductie per jaar. Het eindverslag van het project moet aantonen dat: - de in de projecten gebruikte elektriciteit van groene oorsprong is (zoals het gebruik van HE-E) of gebaseerd is op groene PPA's; - het gebruik van ingevoerd aardgas een overgangsfase was en er een plan is opgesteld voor een groter gebruik van biogas/mijngas.

Meer projecten rond duurzaamheid