Hervormingen moeten toekomstgericht eindeloopbaan- en pensioenstelsel garanderen

Hervormingen moeten toekomstgericht eindeloopbaan- en pensioenstelsel garanderen
Samenleving

Het pensioensysteem is een sociaal contract dat houvast moet bieden. De sociale uitkeringen van het wettelijk pensioenstelsel vormen voor de meeste ouderen het belangrijkste onderdeel van hun inkomen, en dikwijls ook de enige. Het is dan ook belangrijk dat deze pensioenen toelaten om ook na de loopbaan een goede levenstandaard te kunnen behouden. Ook voor jongeren en de bevolking op arbeidsleeftijd is het belangrijk dat ze het perspectief hebben om op termijn recht te hebben op een pensioen dat toelaat een goede levenstandaard te behouden. Daarnaast zal tegen 2040 de kost van de vergrijzing verder stijgen.

Dit project wil het geloof in het pensioenstelsel versterken. De pensioenhervorming heeft als doel om een antwoord te bieden op die sociale en financiële uitdaging. Dit vormt dan ook een cruciaal onderdeel van het federale regeerakkoord van 30 september 2020, net als de inzet op een verhoogde tewerkstelling.

Verschillende doelstellingen werden opgesteld om de hervorming uit te voeren:

  1. Een toekomstgericht eindeloopbaan- en pensioenstelsel door middel van consistentie en transparantie.
  2. Financiële houdbaarheid van de sociale zekerheid en de overheidsfinanciën verzekeren door een breder economisch draagvlak en garantie van inkomsten. Dit kan dankzij een verhoging van de werkgelegenheidsgraad met kwaliteitsvolle jobs.
  3. Een solidaire pensioenbescherming met een investering voor het optrekken van inkomensgarantie voor ouderen en minimumpensioen.
  4. Een versterking van het verzekeringsprincipe door een aanpassing van het berekeningsplafond.
  5. Een gendertoets bij elke hervorming uitvoeren om de verschillen in pensioen tussen man en vrouw weg te kunnen werken.
  6. De convergentie van de wettelijke pensioenen bewaken zodat de bestaande verschillen tussen wettelijk en aanvullend pensioen niet verder toenemen.
  7. Efficiënte overheidsdiensten zoals Mypension.be verder uitbouwen, met extra aandacht voor ondersteuning en begeleiding.
Verantwoordelijke overheid Federale overheid
  EU Funded

oktober 2021

Voorstel voor pensioenhervorming

Voltooid

Voorstel tot hervorming van het pensioenstelsel ter goedkeuring voorgelegd aan de ministerraad van de federale regering. Dit voorstel zal de volgende maatregelen inhouden:

(i) maatregelen ter verbetering van de financiële en sociale houdbaarheid van het pensioenstelsel;

(ii) maatregelen om mensen aan te zetten tot actieve participatie op de arbeidsmarkt nadat de voorwaarden voor vervroegde pensionering vervuld zijn;

(iii) maatregelen ter versterking van de rol van de solidariteit in het pensioenstelsel om een passend minimumpensioen, de rol daarvan als verzekering en de genderbalans te verzekeren, rekening houdend met de algemene doelstelling dat de financiële en sociale houdbaarheid van het pensioenstelsel moet worden verbeterd;

(iv) maatregelen om de convergentie tussen en binnen de verschillende stelsels te verzekeren.

april 2022

Actieplan op basis van de resultaten van de werkgelegenheidsconferentie

Voltooid

Livestreaming (en opname) van de besprekingen op de werkgelegenheidsconferentie door de overheidsdiensten (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) Een voorgesteld actieplan voor het optrekken van de participatiegraad van werknemers die het einde van hun loopbaan naderen, op basis van een inventarisering van de bestaande relevante federale maatregelen, opgesteld door het federale ministerie van Arbeid, en de input van sociale partners, gewesten en andere belanghebbenden voor en tijdens de conferentie, wordt opgesteld en komt op de agenda van de ministerraad. Het is de bedoeling om dit actieplan om te zetten in concrete voorstellen voor regelgeving (wetgeving of besluiten) die door de federale overheid (of indien nodig door het federale parlement) moeten worden aangenomen.

april 2024

Goedkeuring van de pensioenhervorming

Uit te voeren

Goedkeuring van de wet tot hervorming van het pensioenstelsel door het federale parlement. De wet zal de volgende elementen inhouden:

(i) maatregelen ter verbetering van de financiële en sociale houdbaarheid van het pensioenstelsel;

(ii) maatregelen om mensen aan te zetten tot actieve participatie op de arbeidsmarkt nadat de voorwaarden voor vervroegde pensionering vervuld zijn;

(iii) maatregelen ter versterking van de rol van de solidariteit in het pensioenstelsel om een passend minimumpensioen, de rol daarvan als verzekering en de genderbalans te verzekeren, rekening houdend met de algemene doelstelling dat de financiële en sociale houdbaarheid van het pensioenstelsel moet worden verbeterd;

(iv) maatregelen om de convergentie tussen en binnen de verschillende stelsels te verzekeren.

Meer projecten rond samenleving