Een strategie voor omscholing

Een strategie voor omscholing
Samenleving

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt geconfronteerd met grote sociaaleconomische ongelijkheden op zijn grondgebied, die zich vertalen in een hoge werkloosheid onder bepaalde bevolkingsgroepen zoals jongeren, laaggeschoolden; niet-EU-burgers of gehandicapte werknemers.

Bovendien is de beheersing van taal- en digitale competenties in het Brusselse gewest onvoldoende, zelfs zorgwekkend. Een aanzienlijk deel van de werkzoekenden in Brussel kent geen van beide landstalen. Wat betreft digitale competenties, heeft een aanzienlijk deel van de werkzoekenden, vooral deze jonger dan 30, te maken met de digitale kloof. Dit brengt de inzetbaarheid van jongeren in het gedrang in een veranderende economie die de beheersing van digitale competenties vereist.

De maatregel mikt op het stimuleren van de inzetbaarheid van de meest kwetsbare werkzoekenden en het bevorderen van een duurzame arbeidsmarktintegratie, om zo de armoede terug te dringen en de sociale integratie te bevorderen. De maatregel omvat twee hervormingsprojecten:

  1. Ontwikkeling van een nieuw wettelijk kader voor de invoering van een competentiebalans en een systematische beroepskeuzevoorlichting, met de nadruk op de taal- en digitale competenties van werkloze werkzoekenden bij de ondersteuning door de gewestelijke openbare dienst voor arbeidsvoorziening.
  2. Ontwikkeling van een nieuw wettelijk kader voor de invoering van een specifieke premieregeling ter ondersteuning van werkgevers bij de aanwerving en duurzame integratie van werkzoekenden met een handicap.

De maatregel is gericht op alle werkloze werkzoekenden, en meer specifiek mensen met een handicap voor het tweede deel van de hervorming.

Verantwoordelijke overheid Brusselse overheid
  EU Funded

De maatregel mikt op het stimuleren van de inzetbaarheid van de meest kwetsbare werkzoekenden en het bevorderen van een duurzame arbeidsmarktintegratie, om zo de armoede terug te dringen en de sociale integratie te bevorderen. De maatregel omvat twee hervormingsprojecten:

  1. Ontwikkeling van een nieuw wettelijk kader voor de invoering van een competentiebalans en een systematische beroepskeuzevoorlichting, met de nadruk op de taal- en digitale competenties van werkloze werkzoekenden bij de ondersteuning door de gewestelijke openbare dienst voor arbeidsvoorziening.
  2. Ontwikkeling van een nieuw wettelijk kader voor de invoering van een specifieke premieregeling ter ondersteuning van werkgevers bij de aanwerving en duurzame integratie van werkzoekenden met een handicap.

De maatregel is gericht op alle werkloze werkzoekenden, en meer specifiek mensen met een handicap voor het tweede deel van de hervorming.

juli 2023

Goedkeuring van regelgevende teksten door de Brusselse regering om de integratie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te bevorderen

Voltooid

Goedkeuring door de Brusselse regering van drie regelgevende teksten om de duurzame integratie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te bevorderen, met name (1) de invoering van een systematische digitale en taalcompetentiebalans en/of van een ontwikkelingstraject voor Brusselse werkzoekenden, (2) de invoering van een specifieke premieregeling ter ondersteuning van werkgevers bij de aanwerving van werkzoekenden met een beperking en (3) de invoering van een institutionele sturing van de bestaande opleidingsgarantie en de heroriëntering daarvan.

Meer projecten rond samenleving