Een inclusieve arbeidsmarkt

Een inclusieve arbeidsmarkt
Samenleving

Personen van buitenlandse - en vooral niet-Europese - herkomst zijn kwetsbaar voor armoede. Cijfers uit 2016 tonen aan 40% van de personen geboren buiten de EU in Vlaanderen leeft van een inkomen onder de armoededrempel, en de werkzaamheid van nieuwkomers ligt relatief gezien nog lager. Voor niet werkende nieuwkomers die inburgering volgen, is het de bedoeling dat zij meteen na het afronden van hun inburgeringstraject doorstromen naar de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling) voor verdere begeleiding naar de arbeidsmarkt. Toch zijn er te weinig inburgeraars die hiernaar doorstromen. Daarom is er nood aan een geïntegreerde aanpak door de verschillende diensten voor de integratie van nieuwkomers in de samenleving en in het bijzonder op de arbeidsmarkt.

Daarnaast gaat in deze hervorming extra aandacht naar discriminatie op de arbeidsmarkt. Dit is namelijk nefast voor de tewerkstelling van personen van buitenlandse herkomst. Personen met een migratieachtergrond van zowel de 1e als 2e generatie ondervinden op verschillende vlakken structurele drempels op de arbeidsmarkt. Dit komt onder meer door sociaal-economische achtergrond, een lagere scholingsgraad, en een moeilijkere doorstroom op de arbeidsmarkt. Daarnaast ondervinden personen met een migratieachtergrond discriminatie op twee niveaus: bij indiensttreding en bij de uitoefening van de functie. Het antidiscriminatiebeleid is een belangrijke pijler om elk talent een kans te geven.

De hervorming heeft twee doelstellingen:

1. Geïntegreerde intake nieuwkomers

Dit deel van het project houdt in dat nieuwkomers een geïntegreerde intake en trajectbepaling krijgen, dat wil zeggen met de verschillende partners, namelijk met één van de Agentschappen voor Integratie en Inburgering en met VDAB. Er worden afspraken gemaakt tussen de lokale besturen, het Agentschap en VDAB. De nieuwkomer krijgt hierdoor snel een geïntegreerde dienstverlening op maat. De contactpersonen van de verschillende organisaties werken samen als een team, waardoor ze meer inzicht krijgen in elkaars werking en de onderlinge communicatie vereenvoudigd wordt. Na de activeringsscreening weet elke partner welk soort activeringstraject er mogelijk is. Een traject, dat uitgestippeld is in overleg, zorgt dat partners elkaars boodschap herhalen en versterken en biedt meer duidelijkheid voor de nieuwkomer.

De geïntegreerde intake werd in 2021 opgestart met pilootprojecten en op basis hiervan zal dit verder uitgerold worden in de rest van Vlaanderen. Het is de bedoeling dat de geïntegreerde intake en trajectbepaling in de toekomst deel uitmaakt van de reguliere werking van inburgering.

2. Een krachtiger sectoraal non-discriminatiebeleid

Daarnaast moet er een versnelling hoger geschakeld worden op vlak van de bestrijding van discriminatie en het versterken van inclusie. De focus ligt hierbij op de verschillende sectoren. Dit zijn namelijk belangrijke partners in het traject; ze kunnen versterkend werken voor het beleid, ze trachten meer mensen aan het werk te krijgen en te behouden, ontwikkelen en benutten. Ze staan dichtbij ondernemingen en werkvloeren en kunnen, vanuit een kennis van wat leeft in de sector, rond diverse thema’s ondernemingen en werkvloeren sensibiliseren en ondersteunen. De sectoren worden dankzij dit project extra gestimuleerd en ondersteund zodat zij een krachtiger non-discriminatiebeleid kunnen realiseren.

Verantwoordelijke overheid Vlaamse overheid

Einddoel
2000Participants

Deadline 2023

  EU Funded

De hervorming heeft twee doelstellingen:

1. Geïntegreerde intake nieuwkomers

Dit deel van het project houdt in dat nieuwkomers een geïntegreerde intake en trajectbepaling krijgen, dat wil zeggen met de verschillende partners, namelijk met één van de Agentschappen voor Integratie en Inburgering en met VDAB. Er worden afspraken gemaakt tussen de lokale besturen, het Agentschap en VDAB. De nieuwkomer krijgt hierdoor snel een geïntegreerde dienstverlening op maat. De contactpersonen van de verschillende organisaties werken samen als een team, waardoor ze meer inzicht krijgen in elkaars werking en de onderlinge communicatie vereenvoudigd wordt. Na de activeringsscreening weet elke partner welk soort activeringstraject er mogelijk is. Een traject, dat uitgestippeld is in overleg, zorgt dat partners elkaars boodschap herhalen en versterken en biedt meer duidelijkheid voor de nieuwkomer.

De geïntegreerde intake werd in 2021 opgestart met pilootprojecten en op basis hiervan zal dit verder uitgerold worden in de rest van Vlaanderen. Het is de bedoeling dat de geïntegreerde intake en trajectbepaling in de toekomst deel uitmaakt van de reguliere werking van inburgering.

2. Een krachtiger sectoraal non-discriminatiebeleid

Daarnaast moet er een versnelling hoger geschakeld worden op vlak van de bestrijding van discriminatie en het versterken van inclusie. De focus ligt hierbij op de verschillende sectoren. Dit zijn namelijk belangrijke partners in het traject; ze kunnen versterkend werken voor het beleid, ze trachten meer mensen aan het werk te krijgen en te behouden, ontwikkelen en benutten. Ze staan dichtbij ondernemingen en werkvloeren en kunnen, vanuit een kennis van wat leeft in de sector, rond diverse thema’s ondernemingen en werkvloeren sensibiliseren en ondersteunen. De sectoren worden dankzij dit project extra gestimuleerd en ondersteund zodat zij een krachtiger non-discriminatiebeleid kunnen realiseren.

Uitgesteld

januari 2023

Voltooiing van sectorale actieplannen inzake non-discriminatie

Voltooid

37 beroepssectoren implementeren een actieplan inzake non-discriminatie (zie aanhangsels non-discriminatie en inclusie 2021-2022). De Vlaamse overheid beoordeelt de implementatie van elk actieplan op basis van de individuele vooraf bepaalde verbintenissen van de sector.

oktober 2023

Nieuw geïntegreerd traject voor nieuwkomers

Voltooid

2.000 nieuwkomers die deelnemen aan het nieuwe, geïntegreerde traject.

Meer projecten rond samenleving