Actieplan wil schoolachterstand en -uitval tegengaan

Actieplan wil schoolachterstand en -uitval tegengaan
Samenleving

Hoewel het aantal vroegtijdige schoolverlaters op nationaal niveau is gedaald, blijft dit structureel een groot probleem Daarnaast is het aantal leerlingen in een bevestigde uitvalsituatie (20 dagen ongerechtvaardigde afwezigheid) sterk gestegen in vergelijking met de indicatoren van vóór de covid-19-crisis. Als gevolg daarvan dreigt een toenemend aantal leerlingen een leerachterstand op te lopen, met in het bijzonder een impact op de oriëntatie van het derde en vijfde middelbaar onderwijs.

Uit verscheidene recente enquêtes en opiniepeilingen blijkt namelijk hoe moeilijk het is om afstandsonderwijs te volgen (zelfs deeltijds en met aangepast materiaal). Een aanzienlijk deel van de jongeren voelt zich zeer slecht en gedemotiveerd. Zij hebben allen te lijden onder de beperking van de sociale contacten met leraren en andere leerlingen, zeker wanneer hun levensomstandigheden thuis niet zo gunstig zijn. Dit verschijnsel kan grote schade toebrengen aan de verdere persoonlijke en academische ontwikkeling van de studenten, en zelfs leiden tot volledige sociale ontwrichting.

Het doel op korte termijn is eerst terug te keren naar niveaus van absenteïsme en schooluitval die vergelijkbaar zijn met 2018-2019. Op middellange termijn wordt ernaar gestreefd het percentage vroegtijdige schoolverlaters verder terug te dringen en de regionale verschillen op dit gebied te verkleinen. 

Met het hervormingsproject wordt beoogd het multifactoriële karakter van het verschijnsel voortijdige schoolverlating aan te pakken op basis van een globale strategie die drie krachtlijnen omvat: preventie, interventie, compensatie. Deze strategie wordt op samenhangende en concrete wijze uitgewerkt, op basis van een nieuwe (versterkte) coördinatie van de belanghebbenden die op verschillende gebieden actief zijn en van verschillende ondersteunende diensten. 

Het globale Plan is gebaseerd op: 

  • Herdefiniëring van de rollen en opdrachten van belanghebbenden en bestaande systemen rond drie krachtlijnen - preventie, interventie, compensatie -, waarbij voorrang wordt gegeven aan preventie; 
  • Ontwikkeling van een versterkt kader voor doeltreffende coördinatie van belanghebbenden/actoren en mechanismen met betrekking tot lokale cellen en zonale platformen , teneinde de leerlingen in alle fasen van het proces van schooluitval ondersteuning te bieden.
  • Aansluiting op het aansturen van scholen en het nieuwe zonale aansturen door de vaststelling van specifieke doelstellingen voor bepaalde zones. 
  • Doeltreffend gegevensverzamelings- en rapportagesysteem voor het opvolgen van leerlingen.
  • Herziening van bepaalde procedures, onder meer met betrekking tot uitsluitingen.
Verantwoordelijke overheid Franstalige gemeenschap
  EU Funded

Met het hervormingsproject wordt beoogd het multifactoriële karakter van het verschijnsel voortijdige schoolverlating aan te pakken op basis van een globale strategie die drie krachtlijnen omvat: preventie, interventie, compensatie. Deze strategie wordt op samenhangende en concrete wijze uitgewerkt, op basis van een nieuwe (versterkte) coördinatie van de belanghebbenden die op verschillende gebieden actief zijn en van verschillende ondersteunende diensten. 

Het globale Plan is gebaseerd op: 

  • Herdefiniëring van de rollen en opdrachten van belanghebbenden en bestaande systemen rond drie krachtlijnen - preventie, interventie, compensatie -, waarbij voorrang wordt gegeven aan preventie; 
  • Ontwikkeling van een versterkt kader voor doeltreffende coördinatie van belanghebbenden/actoren en mechanismen met betrekking tot lokale cellen en zonale platformen , teneinde de leerlingen in alle fasen van het proces van schooluitval ondersteuning te bieden.
  • Aansluiting op het aansturen van scholen en het nieuwe zonale aansturen door de vaststelling van specifieke doelstellingen voor bepaalde zones. 
  • Doeltreffend gegevensverzamelings- en rapportagesysteem voor het opvolgen van leerlingen.
  • Herziening van bepaalde procedures, onder meer met betrekking tot uitsluitingen.

april 2024

Nieuw uitgebreid plan tegen schooluitval

Uit te voeren

Het globale plan tegen schooluitval omvat de herziening van decreten op vier belangrijke gebieden:

(1) De 'Centres Psycho-Médicaux-Sociaux' (CPMS): het decreet moet de rol van deze centra herzien om de focus op schooluitval te versterken.

(2) Uitsluiting van school: een decreet om de gronden voor uitsluiting te beperken en één enkele beroepscommissie op te richten met het oog op de gelijke behandeling van leerlingen.

Naast deze twee hervormingen zal de onderlinge afstemming van sturingsinstrumenten voor werkgelegenheid en opleiding worden doorgevoerd. Dit element zal gebaseerd zijn op de kruisverwijzingen tussen de managementcontracten van de publieke tewerkstellings- en opleidingsorganen.

Meer projecten rond samenleving