Verbeterde energiesubsidieregeling in Vlaanderen

Verbeterde energiesubsidieregeling in Vlaanderen
Duurzaamheid

In mei 2020 keurde de Vlaamse Regering de Vlaamse Renovatiestrategie goed als onderdeel van het NEKP 2030 met als streefdoel dat het gemiddelde EPC-kengetal van woongebouwen verlaagd wordt met 75% tot EPC-label A tegen 2050. Bij niet-woongebouwen wordt gestreefd naar koolstofneutraliteit voor verwarming, sanitair warm water, koeling en verlichting, met voorbeeldrol voor de overheid.

Op basis van de EPC-databank wordt vastgesteld dat op dit moment ruim 95% van het bestaande woningenpark niet voldoet aan het streefdoel, terwijl 29% het slechtste F-label heeft. De komende dertig jaar moet jaarlijks gemiddeld ruim 3% van het woningenbestand worden gerenoveerd om de doelstellingen te kunnen bereiken.

Om dit te verwezenlijken legt de lange termijn renovatiestrategie 2050 een sterk accent op grondige renovaties op natuurlijke scharniermomenten: zoals bijvoorbeeld bij transacties (verkoop, vererving), start van een nieuwe verhuring en sloop van de slechtste woningen. Maar ook buiten deze sleutelmomenten blijft de verhoging van de renovatiegraad en de stimulatie van diepgaande energetische renovaties een permanente noodzaak. Prioriteit gaat naar de slechtst presterende woningen.

De hervorming voert verschillende premies door die hiertoe bijdragen:

  1. Om de renovatiegraad op te krikken worden premies gericht op energie-efficiëntie en hernieuwbare energie enerzijds (energiebeleid) en doelgroepgerichte premies voor de verbetering van de woningkwaliteit anderzijds (woonbeleid). De hoogte van de steun wordt sterker afhankelijk van het inkomen, waardoor renovatie voor meer eigenaars haalbaar wordt. 
  2. Om eigenaars te stimuleren tot grondigere energetische renovaties werd vanaf 1 januari 2021 een EPC-labelpremie ingevoerd voor investeerders die een woning of appartement met een zeer slecht EPC-label binnen een termijn van vijf jaar renoveren tot label C, B of A (appartement B of A). Het premiebedrag varieert in functie van het behaalde label. 
  3. Om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar digitalisering, flexibiliteit en slimmer netbeheer wordt vanaf 1 april 2021 de premie voor een thuisbatterij verhoogd.

Daarnaast wordt in een apart project de dienstverlening in bestaande energie- en woonloketten verder geïntegreerd zodat burgers laagdrempelig beroep kunnen doen op renovatieadvies, financieringsoplossingen en begeleiding bij uitvoering van werken met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen. De loketten worden hervormd en vanaf 2022 geïntegreerd in één klantvriendelijk en transparant loket. In 2023 zullen de functionaliteiten van het loket verder uitgebreid worden. 

Alle maatregelen werden gestart in 2021, met uitzondering van de hervormde woon- en energiepremie die in 2022 van start gaat. In totaal zullen tegen 2026 bijna 200.000 renovaties van woningen gesubsidieerd worden.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 276.37

Verantwoordelijke overheid Vlaamse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 44%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

Einddoel
189360Dwellings

Deadline 2025

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Ongelijkheid verminderen
Ongelijkheid verminderen
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie
  EU Funded

De hervorming voert verschillende premies door die hiertoe bijdragen:

  1. Om de renovatiegraad op te krikken worden premies gericht op energie-efficiëntie en hernieuwbare energie enerzijds (energiebeleid) en doelgroepgerichte premies voor de verbetering van de woningkwaliteit anderzijds (woonbeleid). De hoogte van de steun wordt sterker afhankelijk van het inkomen, waardoor renovatie voor meer eigenaars haalbaar wordt. 
  2. Om eigenaars te stimuleren tot grondigere energetische renovaties werd vanaf 1 januari 2021 een EPC-labelpremie ingevoerd voor investeerders die een woning of appartement met een zeer slecht EPC-label binnen een termijn van vijf jaar renoveren tot label C, B of A (appartement B of A). Het premiebedrag varieert in functie van het behaalde label. 
  3. In 2021 en 2020 geldt een (federaal) verlaagd btw-tarief van 6% voor sloop en heropbouw van woningen die gedurende 5 jaar de enige en eigen woning van de bouwheer/koper zijn en een bewoonbare oppervlakte hebben van maximum 200m². Deze restrictieve voorwaarden maken dat heel wat projecten geen verlaagd btw-tarief kunnen genieten. In deze gevallen biedt Vlaanderen een eenmalige sloop- en heropbouwpremie aan die wordt verhoogd tot 10.000 euro. 
  4. Om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar digitalisering, flexibiliteit en slimmer netbeheer wordt vanaf 1 april 2021 de premie voor een thuisbatterij verhoogd en wordt een premie voor de slimme sturing van warmtepompen, elektrische boilers en accumulatieverwarming ingevoerd.

Daarnaast wordt in een apart project de dienstverlening in bestaande energie- en woonloketten verder geïntegreerd zodat burgers laagdrempelig beroep kunnen doen op renovatieadvies, financieringsoplossingen en begeleiding bij uitvoering van werken met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen. De loketten worden hervormd en vanaf 2022 geïntegreerd in één klantvriendelijk en transparant loket. In 2023 zullen de functionaliteiten van het loket verder uitgebreid worden. 

Alle maatregelen werden gestart in 2021, met uitzondering van de hervormde woon- en energiepremie die in 2022 van start gaat. In totaal zullen tegen 2026 ongeveer 200.000 renovaties van woningen gesubsidieerd worden.

Verbeterde energiesubsidieregeling in Vlaanderen

Duurzaamheid
Renovatie van gebouwen

Totale budget 276.37 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Vlaamse overheid 276.37 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Ongelijkheid verminderen
Ongelijkheid verminderen
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

Totale doel 189360 Dwellings

Tijdslijn

januari 2022

Verbeterde energiesubsidieregelingen in Vlaanderen

Voltooid

Goedkeuring door de Vlaamse Regering/het Vlaams Parlement van nieuwe regelgeving: herziening van de energielabelregeling, herziening van de subsidieregelingen voor residentiële en particuliere renovaties en invoering van de subsidies voor slimme sturing en thuisbatterijen. Samen bieden ze efficiëntere stimulansen om particuliere investeringen voor energie-efficiëntie te versnellen.

april 2023

Renovatie van private woningen in Vlaanderen

Voltooid

Het nieuwe premiestelsel en de herziene energielabelregeling ondersteunen de energie-efficiënte renovatie van 57 060 woningen.

april 2023

Toekenning van subsidies voor thuisbatterijen en slimme meters in Vlaanderen

Voltooid

Toekenning van 8460 premies aan huishoudens voor thuisbatterijen en apparaten voor slimme sturing in Vlaanderen vanaf Q2 2021.

april 2024

Renovatie van private woningen in Vlaanderen

Uit te voeren

Het nieuwe premiestelsel en de herziene energielabelregeling ondersteunen de energie-efficiënte renovatie van 123 210 woningen.

Vandaag

april 2025

Renovatie van private woningen in Vlaanderen

Uit te voeren

Het nieuwe premiestelsel en de herziene energielabelregeling ondersteunen de energie-efficiënte renovatie van 189 360 woningen.

Meer projecten rond duurzaamheid