Oproep tot het koolstofvrij maken van de industrie

Oproep tot het koolstofvrij maken van de industrie
Duurzaamheid

In 2020 verbruikte de Waalse industrie het equivalent van 35,3 TWh eindenergie. Het draagt ook ongeveer 30% per jaar bij aan de uitstoot van broeikasgassen. De industrie zal daarom evolueren, zowel wat betreft de uitstoot van broeikasgassen als de productie en het verbruik van energie.

Het is tegen deze achtergrond dat meer dan 230 industrieën in Wallonië (die meer dan 90% van het energieverbruik en de industriële uitstoot vertegenwoordigen), sommige al sinds 2004, Sectorovereenkomsten hebben ondertekend via hun industriële federaties.

Wat de resultaten betreft, heeft de cumulatieve inspanning van de Sectorovereenkomsten geresulteerd in een verbetering van de energie-efficiëntie met 13,4% (een vermindering van 22.573.561 GJp) en een vermindering van de broeikasgasemissies (exclusief ETS) met 18,1% (1,913Mt CO²eq) sinds 2005 (in aanmerking genomen rapportagejaar: 2020).

De maatregel zal financiële stimulansen geven in de vorm van investeringssteun om Waalse industriële projecten voor energietransitie en decarbonisatie te ondersteunen.

De maatregel is gebaseerd op vijf pijlers:

  1. Energie-efficiëntie

Waar we het hier in wezen over hebben, is het beheer van afvalwarmte of -koude en de positieve spiraal die een betere recuperatie hiervan zou kunnen hebben.

  1. Directe en indirecte vermindering van broeikasgassen

Hieronder vallen technologieën voor het afvangen van CO² in industriële processen die onder het ETS (Emission Trading System) vallen en het beheer en de opslag/valorisatie van CO².

De uitdaging voor fabrikanten zal erin bestaan om ervoor te zorgen dat hun economisch model standhoudt, rekening houdend met zowel de valorisatie van de CO2-besparing als de hoge energie-impact van afvangtechnologieën (invoering van een nieuw gebruik waardoor de efficiëntie van de afvangtechnologie kan worden beoordeeld).

  1. Fuel Switching

Het gaat hier om de elektrificatie van toepassingen door middel van waterstof en zijn derivaten (e-fuels), en het koolstofvrij maken van thermische toepassingen door middel van biomassa.

  1. Hernieuwbare energieën

Hier is het zaak om een potentieel aan te boren dat nog grotendeels onbenut is, om zo de concurrentiepositie van de Waalse industrie te versterken (zowel inzake elektriciteit als qua gas).

  1. Het creëren en versterken van waardeketens in gebieden die essentieel zijn voor de transitie.

Het creëren van een investeringsklimaat dat bevorderlijk is voor de vestiging van nieuwe productielijnen in opkomende technologieën is essentieel.

Een dergelijke actie zou helpen om bedrijven te ontwikkelen en aan te trekken naar België door gaten te vullen in het huidige Europese ecosysteem.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 71.46

Verantwoordelijke overheid Waalse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 100%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Waardig werk en economische groei
Waardig werk en economische groei
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Klimaatactie
Klimaatactie
  EU Funded

april 2024

Toewijzing van contracten in het kader van de oproep tot het indienen van projecten

Uit te voeren

Toewijzing van contracten aan projecten, in overeenstemming met de DNSH-eis die in de beschrijving van de maatregel is gespecificeerd, naar aanleiding van de uitnodiging tot het indienen van projecten op het gebied van energie-efficiëntie, over onderwerpen zoals het beheer van industriële warmte, koolstofafvang en -opslag (CCS) waarbij de afgevangen CO2 afkomstig is van onvermijdelijke procesemissies, brandstofomschakeling, de productie van hernieuwbare energie, of het opzetten van nieuwe industriële elementen van de waardeketen van technologieën die verband houden met de groene transitie, zoals de waardeketen van batterijen (in de productie of in het beheer van kritische materialen) en de waardeketen van hernieuwbare of fossielvrije waterstof.

Vandaag

april 2026

Afronding van projecten die zijn toegekend in het kader van de oproep tot het indienen van projecten

Uit te voeren

Afronding van projecten die zijn toegekend in het kader van de oproep tot het indienen van projecten "Ontkoling van de industrie" en waarvan ten minste 64 000 000 EUR is uitgevoerd.

Meer projecten rond duurzaamheid