Installatie van zonnepanelen en warmtepompen in sociale woningen

Installatie van zonnepanelen en warmtepompen in sociale woningen
Duurzaamheid

Het commitment om de klimaatverandering tegen te gaan is een concreet antwoord op de akkoorden van Parijs, waar alle Europese landen hun vastberadenheid hebben herhaald. In overeenstemming met de Gewestelijke Beleidsverklaring (Gewestelijke Beleidsverklaring, DPR) zet Wallonië zich in voor een overgang naar een koolstofarme samenleving, met als doel koolstofneutraliteit tegen 2050, met een tussenfase gericht op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen met 55% ten opzichte van het niveau van 1990 tegen 2030.

Wallonië ligt in de lijn van de Europese Unie, die ook nieuwe klimaatdoelstellingen heeft vastgelegd, waaronder koolstofneutraliteit tegen 2050 en een vermindering van de CO2-uitstoot met 55% tegen 2030 ten opzichte van 1990. In 2019 was de woningsector de derde grootste uitstoter van broeikasgassen in Wallonië, goed voor 16% van de uitstoot, na de industrie en het wegvervoer.

De aanbevelingen van de Europese Raad voor België, in het bijzonder met betrekking tot de vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen in gebouwen, worden uitgevoerd. Deze investering in de renovatie van sociale woningen versterkt de energie-efficiëntie door de inzet van hernieuwbare energie te bevorderen en de ontwikkeling van verwante infrastructuren mogelijk te maken, zoals energiegemeenschappen of het delen van energie binnen hetzelfde gebouw.

Bewust van de noodzaak om praktische oplossingen te bieden voor milieuproblemen en de te grote blootstelling van huurders van sociale woningen aan de risico's van brandstofarmoede, omvat het investeringsproject de verbetering van de energieprestaties van openbare woningen door de installatie van fotovoltaïsche modules in individuele productie-eenheden, in energiegemeenschappen of in eenheden voor energiedeling in hetzelfde gebouw, evenals de mogelijkheid om warmtepompen en thermodynamische boilers te installeren.

Tegelijkertijd wil het initiatief opleidingen in de professionele sector bevorderen om de arbeidsmarkt te verbeteren en het tekort aan arbeidskrachten in de sector aan te vullen. Tot slot levert dit initiatief een actieve bijdrage aan het terugdringen van brandstofarmoede, een belangrijk probleem in België. Volgens gegevens van de Koning Boudewijnstichting zal in 2022 46,2% van de huishoudens die een sociale woning huren in België in brandstofarmoede leven, tegenover 32,3% van de huurders in de privésector. Daarnaast is er ook voorzien in ondersteuning van huurders voor en na de werkzaamheden, wat de essentiële sociale dimensie van dit initiatief benadrukt.


Het project heeft als doel om 3.600 woningen uit te rusten met alleen fotovoltaïsche panelen en 285 woningen met fotovoltaïsche panelen en warmtepompen. Om ervoor te zorgen dat huurders direct profiteren van het programma, zal de steun uitsluitend werkzaamheden dekken die worden uitgevoerd aan openbare woningen of woningcomplexen die eigendom zijn van de Public Service Housing Corporations (PSHC's).

De werkzaamheden worden gespreid over een periode die loopt van januari 2023 tot juni 2026.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 30

Verantwoordelijke overheid Waalse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 100%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

Einddoel
3600

Deadline 2022

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Betaalbare en duurzame energie
Betaalbare en duurzame energie
Ongelijkheid verminderen
Ongelijkheid verminderen
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded
Vandaag

april 2026

Installatie van zonnepanelen en warmtepompen in sociale woningen.

Uit te voeren

3.600 sociale woningen zijn uitgerust met zonnepanelen, waarvan 285 sociale woningen die zijn uitgerust met zowel zonnepanelen als warmtepompen.

Meer projecten rond duurzaamheid