Hervorming van de beroepsprocedures van de Raad van Staat

Duurzaamheid

Uit de geanalyseerde uitdagingen blijkt dat er duidelijke hindernissen zijn voor de grootschalige inzet van hernieuwbare energie. Het is dan ook essentieel om de structurele hindernissen aan te pakken en zo de inzet te vergemakkelijken. Daartoe stelt de federale regering een hervormingsproject voor om de beroepsprocedures van de Raad van State aan te passen en zo de procedures voor het verkrijgen van vergunningen te vergemakkelijken en te verkorten. Deze hervorming zal helpen om knelpunten uit de weg te ruimen en om de ontwikkeling van de infrastructuur die nodig is voor de overgang naar schone energie te versnellen.

De hervorming van de Raad van Staat in het kader van REPowerEU bestaat uit twee deelcomponenten: (1) de tijd verkorten die nodig is om beroepen met betrekking tot beslissingen over energie-investeringen en hernieuwbare energieprojecten te behandelen, en (2) prioriteit geven aan de behandeling van energietransitiezaken.

Deelcomponent 1 heeft als doel om de doorlooptijd van procedures voor de afdeling Bestuursgeschillen van de Raad van State te verkorten. Deze hervorming zou in het bijzonder de schorsingsprocedures wijzigen, prioriteit geven aan energietransitiezaken en de tijd verminderen die nodig is om zaken te behandelen voor de afdeling Bestuursgeschillen.

De Raad van Staat heeft zich dan ook geëngageerd om de behandelingstermijn van een gewoon annulatieberoep, zonder procedureel incident, in principe te verkorten tot maximaal 18 maanden. Bij de beoordeling van deze maximumtermijn van 18 maanden moet echter worden benadrukt dat bijna de helft van deze termijn bestaat uit niet-verkortbare termijnen waarbinnen de partijen hun respectieve proceshandelingen kunnen uitvoeren. Hierdoor blijft er de facto een maximum van 9 tot 10 maanden over voor de daadwerkelijke beoordeling van de zaak door het Auditoraat en de overheidsadviseurs. Als de huidige termijnen voor de indiening van proceshandelingen door de partijen worden gehandhaafd, bedraagt de maximale behandelingstermijn 18 maanden.

Deelcomponent 2 met betrekking tot de prioritaire behandeling van beroepen in verband met de ontplooiing van hernieuwbare energie en de energietransitie, zal worden vastgesteld door de aanneming van een koninklijk besluit op basis van de tekst van artikel 23 van het wetsontwerp, dat artikel 101/1 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State aanvult. Deze deelcomponent heeft als doel een snelle en optimale behandeling van deze zaken mogelijk te maken en de termijn voor de behandeling van een gewoon annulatieberoep, zonder procedurele incidenten, voor dit soort zaken terug te brengen tot 15 maanden. Het begrip 'aangelegenheden van groot openbaar belang' zal regelmatig worden onderzocht in het licht van de huidige sociale behoeften en zal nauwkeuriger worden omschreven in een koninklijk besluit, dat telkens voor een bepaalde periode geldig zal zijn en een nauwkeurigere en snellere analyse van deze dossiers in het licht van de sociale behoeften mogelijk zal maken. Deze maatregel heeft als doel om de prioriteiten voor de behandeling van zaken, de interne organisatie en de versterking daarvan duidelijk vast te stellen opdat de procedures voor de behandeling van energietransitiezaken sneller en met voorrang worden afgehandeld. Het doel bestaat er dan ook in om de benodigde behandelingstijd voor deze beroepen terug te brengen tot 15 maanden (exclusief procedurele incidenten).

Verantwoordelijke overheid Vlaamse overheid
SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Betaalbare en duurzame energie
Betaalbare en duurzame energie
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

april 2024

inwerkingtreding van de hervorming

Uit te voeren

Inwerkingtreding van de wet tot hervorming van de beroepsprocedures tegen beslissingen met betrekking tot installaties voor hernieuwbare energie en energie-investeringen bij de afdeling voor administratieve geschillen van de Raad van State.
Deze wet heeft tot doel de procedures voor het verkrijgen van vergunningen voor hernieuwbare energie te verkorten door
- de afschaffing van de voorlopige tussenkomst
- de termijn waarbinnen het auditoraat zijn verslag over de zaak indient te beperken tot 6 maanden,
- de schorsingsprocedures te wijzigen,
- voorrang te geven aan energietransitiezaken
- verkorting van de behandelingstermijn van procedures voor de afdeling Bestuursgeschillen en
- verkorting van de termijn voor de behandeling van een gewoon beroep tot nietigverklaring, behalve in geval van een procedureel incident, tot maximaal 18 maanden.
(2) Inwerkingtreding van het koninklijk besluit dat
- een prioritaire behandeling geeft aan beroepen betreffende dossiers inzake de ontplooiing van hernieuwbare energie en energietransitie
- legt duidelijk de prioritaire keuzes vast voor de behandeling van dossiers, de interne organisatie en de versterking van kamers of afdelingen om een snellere behandeling van procedures voor de behandeling van energietransitiedossiers te garanderen,
- verkort de termijn voor de behandeling van beroepen in deze zaken tot 15 maanden (behalve in het geval van procedurele incidenten).

Meer projecten rond duurzaamheid