Digitale transformatie van het Duitstalig onderwijs

Digitale transformatie van het Duitstalig onderwijs
Samenleving

De IT-omgeving van scholen in de Duitstalige Gemeenschap is in vele opzichten uiteenlopend en onvoldoende beveiligd, zowel op technisch vlak als wat de gebruikte instrumenten en het onderhoud betreft. Elke instelling heeft een eigen IT-omgeving opgebouwd die ze niet meer goed kan waarborgen en onderhouden. De belangrijkste uitdagingen liggen in infrastructuur, standaardisatie, centralisatie, beveiliging en professionalisering van de gehele IT-omgeving. Het is belangrijk om leerkrachten voor te bereiden op de gedigitaliseerde wereld van het onderwijs.

Het globale project wil de IT-omgeving van het onderwijs in de Duitstalige Gemeenschap op duurzame wijze standaardiseren en consolideren.

Er zijn vier actielijnen:

  • De infrastructuur in het onderwijs consolideren en blijvend maken. Zowel de IT-uitrusting als ondersteuning worden verbeterd.
  • Het administratief schoolbeheer wordt gestandaardiseerd en gecentraliseerd door middel van uniforme en gemeenschappelijke instrumenten en methodes (beheer van het leerlingenregister, klassen, cursussen, lesroosters, afwezigheden, cijfers,...).
  • Verbetering van het lerarenbeheer door digitalisering en standaardisering van processen. Meer specifiek: aanwervingsplatformen, loopbaanbeheer, verstrekking van informatie voor betaling van salarissen op een veilige manier,...
  • Pedagogische bevordering van het gebruik van technologie en duurzame overdracht van ICT-vaardigheden.

Dit project brengt voordelen voor onderwijsadministratie, leraren, leerlingen van middelbare scholen en hun ouders.

Alle investeringen zullen doorgevoerd worden vanaf het begin van het schooljaar 2021 tot eind 2024.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 3.68

Verantwoordelijke overheid Duitstalige gemeenschap

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 0%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 100%

Einddoel
43Number of schools/Institutions receiving funds to update their ICT infrastructure or equipment

Deadline 2024

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Kwaliteitsonderwijs
Kwaliteitsonderwijs
Waardig werk en economische groei
Waardig werk en economische groei
Ongelijkheid verminderen
Ongelijkheid verminderen

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

Digitale transformatie van het Duitstalig onderwijs

Samenleving
Onderwijs 2.0

Totale budget 3.68 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Duitstalige gemeenschap 3.68 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Kwaliteitsonderwijs
Kwaliteitsonderwijs
Waardig werk en economische groei
Waardig werk en economische groei
Ongelijkheid verminderen
Ongelijkheid verminderen

Totale doel 43 Number of schools/Institutions receiving funds to update their ICT infrastructure or equipment

Tijdslijn

406

oktober 2022

Scholen/instellingen uitrusten met adequate ICT-apparatuur en -infrastructuur om de onderwijssystemen te verbeteren

Voltooid

43 scholen (van kleuterschool tot middelbare school) waar alle leraren op verzoek een laptop krijgen, waaronder 12 middelbare scholen waar alle leerlingen een laptop krijgen.

Meer projecten rond samenleving