11.000 elektrische oplaadpunten in Brussel tegen 2035

11.000 elektrische oplaadpunten in Brussel tegen 2035
Mobiliteit

De beslissing om dieselvoertuigen, benzine en LPG te bannen betekent dat er steunmaatregelen voor alternatieven nodig zijn. Een voorbeeld is een openbaar toegankelijk oplaadaanbod, ook voor particuliere voertuigen. Dit voornamelijk omdat slechts een minderheid van de huishoudens in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over een eigen parkeerplaats beschikt (ongeveer 26%).

Wat de publiek toegankelijke laadpalen betreft, heeft het Gewest op 19 oktober 2018 een dienstverleningsconcessie voor de levering, installatie en exploitatie van laadpalen gegund aan PitPoint. De concessie heeft een looptijd van 10 jaar en voorziet in de aanleg van een basisnetwerk van ongeveer 100 laadpalen met elk 2 laadpunten per jaar.

De strategie voor de verdere ontwikkeling van laadinfrastructuur zal gebaseerd zijn op volgende principes: 

  • Geleidelijke invoering van laadstations door het Gewest wordt gepland in samenhang met het mobiliteitsbeleid, het parkeerbeleid en het beleid inzake klimaat en luchtkwaliteit. 
  • Openbaar elektrisch opladen zal worden opgevat als een dienst die in de eerste plaats bedoeld is voor de buurtbewoners die geen toegang hebben tot een privéparkeerplaats.
  • Oplaadpunten moeten door meerdere exploitanten kunnen worden gebruikt, universeel toegankelijk zijn, alleen worden gevoed met groene stroom, de connectiviteit moet compatibel zijn met alle voertuigen en voorzien zijn in een ad-hoc betaalsysteem.
Verantwoordelijke overheid Brusselse overheid

Einddoel
360Charging points (CPE)

Deadline 2026

  EU Funded

januari 2022

Aanneming van een plan voor de uitvoering van de laadinfrastructuur in Brussel

Voltooid

Aanneming van een decreet tot vaststelling van de veiligheidsnormen die moeten worden nageleefd voor de installatie van oplaadpunten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met inbegrip van een minimumpercentage dat uiterlijk op 31 december 2025 op elke parking moet worden geïnstalleerd. En de aanneming van een plan voor de uitvoering van de infrastructuur, dat het volgende moet omvatten

- een geografische verdeling van de in Brussel te installeren openbare oplaadpunten, die vervolgens om de drie jaar wordt bijgewerkt

- een streefcijfer voor de installatie van openbare oplaadpunten in de periode 2022-2024

- een installatieplan voor snelladers in de stad

- een installatieplan voor laadinfrastructuur buiten de straat, dat wordt besproken met alle belanghebbenden (zoals openbare parkeerplaatsen, detailhandel, woningbouw, kantoorgebouwen).

Dit plan moet in overeenstemming zijn met de richtlijn infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, regelmatig worden bijgewerkt en ervoor zorgen dat de doelstelling van het Gewest wordt gehaald.

april 2023

Extra operationele semipublieke en publieke oplaadpunten in Brussel

Voltooid

Een bijkomend aantal van 360 operationele semipublieke en publieke laadpuntequivalenten (Charging Point Equivalents, CPE) bereiken.

Meer projecten rond mobiliteit