Zogenaamde 'opleidingsrekening' maakt levenslang leren mogelijk

Zogenaamde 'opleidingsrekening' maakt levenslang leren mogelijk
Economie en innovatie

In een rapport van de Europese Commissie wordt vastgesteld dat ons land achterblijft op het vlak van levenslang leren. Er is nochtans eensgezindheid over de vaststelling dat vorming en opleiding de sleutel zullen vormen voor de arbeidsmarkt. Ze zijn met name cruciaal voor een verhoogde productiviteit en voor de transitie naar een groene en digitale economie.

Op vlak van ‘vorming en opleiding van werknemers doorheen hun hele loopbaan’ voorziet de federale regering verschillende projecten:

  1. Toekennen van individueel recht aan opleiding aan elke werknemer door een wetswijziging.
  2. Uitwerken van fiscale voordelen voor bedrijven die hun werknemers meer opleidingsuren toekennen dan reglementaire bepaald is.
  3. Drempels wegwerken die opleidingsdeelname verhinderen, in overleg met de gefedereerde entiteiten, voor werknemers van wie de tijdelijke werkloosheid een langere of meer structurele duur heeft.

De maatregelen treffen alle werknemers, potentiële werknemers (bv. Werkzoekenden of studenten) en bedrijven.

Verantwoordelijke overheid Federale overheid

Einddoel

Deadline 2023

  EU Funded

januari 2021

Federale hervorming die ondernemingen stimuleert om te voorzien in opleidingen

Voltooid

Goedkeuring van de programmawet van 20 december 2020 door het parlement, waarbij een gedeeltelijke vrijstelling (11,75%) van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing wordt verleend voor werknemers die ten minste tien dagen opleiding volgen.

oktober 2021

Federale hervorming die het individuele recht op vorming voor werknemers ontwikkelt

Voltooid

Op basis van een dialoog tussen de sociale partners en de federale regering, herziening van de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, waarin een routekaart wordt vastgesteld die ervoor moet zorgen dat alle werknemers vanaf 2024 recht hebben op gemiddeld vijf dagen opleiding per jaar.

oktober 2023

Hervorming voor een betere samenwerking tussen de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling met het oog op meer opleidingen voor werklozen

Voltooid

Ten gevolge van de verbeterde samenwerking tussen de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling moeten 25.000 langdurig of structureel tijdelijke werklozen van de gewestelijke arbeidsdienst een opleiding hebben gekregen om terug te keren naar de arbeidsmarkt.

Meer projecten rond economie en innovatie