Vereenvoudiging van administratieve procedures voor burgers en ondernemingen

Vereenvoudiging van administratieve procedures voor burgers en ondernemingen
Digitalisering

E-government applicaties verminderen de rompslomp voor Belgische burgers en bedrijven. Een modern openbaar bestuur vraagt om een verdere digitale transformatie.

Als eerste doelstelling zal deze hervorming bestaande applicaties aanpassen aan de huidige normen en nieuwe applicaties ontwikkelen. Dit om het overheidsapparaat te moderniseren en uit te rusten met krachtige IT-instrumenten voor de digitalisering van dossiers, centralisering van informatie en hervorming van de processen. Zo worden ook kruisverbindingen tussen dossiers mogelijk.

Daarnaast wordt een datagovernancestrategie ontwikkelt. Deze strategie brengt authentieke gegevens en bronnen in kaart, maakt ze toegankelijker, betrouwbaarder en stelt een nieuwe beheersmethode voor. Het doel is positieve effecten creëren, een grotere transparantie van overheidsinstanties verwezenlijken en de beschikbare gegevens ten volle benutten.

Het vertrouwen in elektronische transacties moet verhoogd worden, net als de rechtszekerheid. België moet grensoverschrijdende uitwisselingen en transacties stimuleren die de innovatie en economische ontwikkeling stimuleren.

Ten slotte moeten unieke elektronische initiatieformulieren de oprichting en het beheer van een onderneming vereenvoudigen. Centrale authentieke bron hierbij is de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO).

Verantwoordelijke overheid Federale overheid
  EU Funded
Vandaag

oktober 2023

Inwerkingtreding van maatregelen om de online oprichting van een onderneming te vereenvoudigen

Uit te voeren

Inwerkingtreding van maatregelen voor de digitalisering van administratieve procedures met als doel (i) het aantal formulieren voor de oprichting, wijziging en ontbinding van rechtspersonen terug te brengen van 3.200 naar drie formulieren; en (ii) de oprichting, wijziging en ontbinding van rechtspersonen geleidelijk voor alle rechtsvormen in volledig elektronische vorm mogelijk te maken via notarissen of via e-Greffe.

Wanneer meerdere beleidsniveaus [BE te verduidelijken: Verschillende besturen? Verschillende gewestelijke niveaus?] zijn betrokken, wordt een samenwerkingsakkoord gesloten.

Meer projecten rond digitalisering