Oproep klimaatmaatregelen in de landbouw

Oproep klimaatmaatregelen in de landbouw
Duurzaamheid

Vlaamse energiebeleidsmaatregelen en technologische ontwikkelingen in lijn met de principes van de Trias Energetica hebben ook een impact op de landbouwsector. Het gebruik van hernieuwbare energie zal tegen 2030 toenemen, onder meer dankzij het gebruik van vaste en vloeibare biomassa, vergisting, fotovoltaïsche energie, zonneboilers, warmtepompen en biobrandstoffen in landbouwmachines. Ondanks de inspanningen om het energieverbruik te rationaliseren en minder koolstofintensieve brandstoffen te gebruiken in de glastuinbouw, is het verbruik van aardolieproducten (met name stookolie) de afgelopen vijf jaar niet gedaald en zelfs licht gestegen. Het relatieve belang van stookolie zal naar verwachting ook afnemen door energiebesparing en omschakeling naar onder andere aardgas, biomassa, warmtepompen en afvalwarmteterugwinning. Het aardgasverbruik is de afgelopen jaren sterk gestegen door de gecombineerde productie van warmte en elektriciteit op boerderijen.

Om de 2030-doelstellingen voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de landbouw in Vlaanderen te halen, is het belangrijk om het gebruik van technieken voor het realiseren van energiebesparingen en de productie van hernieuwbare energie drastisch te verhogen. Investeringen in energiebesparende technieken (isolatie, warmteopslag, warmteterugwinning, pompen en ventilatoren met frequentieregeling, voorkoeling, enz.), groene warmte en hernieuwbare energie (zonneboilers, warmtepompen, duurzaam en lokaal gebruik van biomassa, ...) zullen worden ondersteund door REPowerEU.

Praktisch gezien zal een deel van de energiebesparende investeringen, zoals schermen in kassen en isolatie in stallen, zal plaatsvinden in gebouwen. Investeringen buiten gebouwen zijn gericht op het realiseren van energiebesparingen door gebruik te maken van een warmtebuffertank, bijvoorbeeld door energie afkomstig van een warmtenet tijdelijk op te slaan, en door te investeren in windturbines. Ook investeringen in de productie van biomethaan op de boerderijen zelf zullen worden ondersteund. Er zal voor alle ondersteunde investeringen een directe link zijn met doelstellingen voor het verbeteren en van de energie-efficiëntie in gebouwen en van cruciale energie-infrastructuur, het koolstofvrij maken van de sector, het verhogen van de productie en het gebruik van duurzaam biomethaan en van hernieuwbare of fossielvrije waterstof en het vergroten van het aandeel en het versneld inzetten van hernieuwbare energie.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 5

Verantwoordelijke overheid Vlaamse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 40%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

Einddoel
270

Deadline 2022

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Betaalbare en duurzame energie
Betaalbare en duurzame energie
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Verantwoorde consumptie en productie
Verantwoorde consumptie en productie
Klimaatactie
Klimaatactie
Vandaag

april 2026

Afronding van projecten die zijn toegekend in het kader van de oproep tot het indienen van voorstellen

Uit te voeren

Afronding van ten minste 270 projecten in de landbouw over energiebesparende technieken, groene warmte of hernieuwbare energie, gericht op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

Meer projecten rond duurzaamheid