Levenslang leren

Levenslang leren
Economie en innovatie

Door de verschillende uitdagingen in de 21ste eeuw moeten we met zijn allen blijven (bij)leren om te kunnen leven en werken in een samenleving die verandert in sneltempo. In Vlaanderen nam de deelname aan levenslang leren nauwelijks toe en schommelt dit percentage sinds 2000 tussen de 7% en 9%. In 2019 nam 8,6% van de Vlamingen tussen 25 en 64 jaar oud regelmatig deel aan een formele opleiding. Vlaanderen scoort daarmee onder het EU-gemiddelde.

Er zijn ook enkele concrete werkpunten:

  • Kwetsbare groepen zien minder nood aan opleiding en worden moeilijker bereikt.
  • Voor andere groepen is ‘tijdsnood’ dan weer een drempel die weggewerkt moet worden.
  • Daarnaast wordt een opleiding vaak ondernomen met het oog op het ‘hier en nu’ en ontbreekt er loopbaandenken – zowel bij werknemers als werkgevers.
Verantwoordelijke overheid Vlaamse overheid

De Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners zijn vastberaden om de gevolgen van de coronacrisis op de arbeidsmarkt aan te pakken vanuit een veerkrachtige en inclusieve arbeidsmarkt. Via het zogenaamde VESOC-akkoord (Vlaams economisch sociaal overlegcomité) tussen de sociale partners en de Vlaamse regering worden drie pijlers en een twintigtal speerpunten naar voor geschoven. De drie pijlers zijn:

  • Opleidings- en loopbaanoffensief
  • Vlaanderen digitaliseren en iedereen (duurzaam) aan het werk
  • 2021 kenmerken als het jaar van de opleiding

Met de verschillende deelprojecten probeert de overheid zo veel mogelijk kwetsbare personen te bereiken en aan te moedigen deel te nemen aan levenslang leren en hun loopbaan in eigen handen te nemen. Voorbeelden zijn investeringen zoals het aanbieden van opleiding aan tijdelijk werklozen, competentiechecks, gezamenlijk besluitsrecht Vlaams opleidingsverlof… Daarnaast voelt de overheid de nood om alle incentives onder te brengen op één centrale plaats zodat het voor de burger duidelijk is op welke rechten hij/zij beroep kan doen bij het volgen van een opleiding en het krijgen van (loopbaan)begeleiding.

De Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners zijn vastbesloten om de gevolgen van de COIVD-19 crisis op de arbeidsmarkt aan te pakken op basis van een veerkrachtige en inclusieve arbeidsmarkt. De overheid wil in Vlaanderen gaan naar een individuele leer-en loopbaanrekening, vormgegeven als een persoonsvolgend ontwikkelbudget. Hierbij staat het individu centraal met focus op de verdere loopbaan. Aan de hand van een aantal vragen wordt de betrokkene onmiddellijk naar het meest geschikte instrument geleid om zijn of haar opleidingsbehoefte te ondersteunen

De omslag naar levenslang leren is voor alle burgers bedoeld. Een discussienota over "Leren en loopbaanrekeningen" zal in 2022 beschikbaar zijn.

april 2022

Visiedocument over opleidings- en loopbaanaccount in Vlaanderen

Voltooid

Overeenkomst tussen de sociale partners en de Vlaamse regering over een visienota waarin wordt voorgesteld hoe de leer- en loopbaanrekening in Vlaanderen zal worden ingevoerd, rekening houdend met de behoefte aan meer transparantie voor burgers een een betere inclusie van kwetsbare groepen, in overeenstemming met het digitale leerrekeningsplatform dat op federaal niveau wordt opgezet.

Meer projecten rond economie en innovatie