Investeringen in strijd tegen kanker via nucleaire geneeskunde

Investeringen in strijd tegen kanker via nucleaire geneeskunde
Economie en innovatie

Het project staat in het teken van de nucleaire geneeskunde, een snel ontwikkelende en veelbelovend onderdeel in de medische wereld. De investeringen ter ondersteuning van deze sector worden onderverdeeld in twee deelprojecten. Een eerste deelproject focust op radiofarmaceutisch onderzoek en ontwikkeling bij het SCK CEN voor innovatieve kankertherapieën. Het tweede deelproject zorgt voor een bron van medische radio-isotopen.

1. Innovatieve kankertherapieën

In België wordt jaarlijks bij meer dan 70.000 mensen kanker vastgesteld. Het gebruik van radiofarmaceutica voor zowel diagnose als behandeling is vandaag een belangrijk en succesvol geïntegreerd onderdeel van het pakket dat in Belgische ziekenhuizen aan kankerpatiënten wordt aangeboden. Vooral het gebied van de therapeutische radiofarmaceutica (Targeted RadioNuclide Therapy (TRNT) - gerichte radionuclidentherapie) ontwikkelt zich momenteel snel en wordt beschouwd als een van de meest veelbelovende toekomstige behandelingsmodaliteiten voor kankertherapie. 

Het SCK CEN zal via het voorgestelde project bijdragen tot het verzekeren van een stabiele en toereikende levering van twee van de meest veelbelovende radio-isotopen voor gerichte radionuclidentherapie (177Lu en 225Ac) om het toekomstige gebruik en de succesvolle klinische toepassing van therapeutische radiofarmaceutica te ondersteunen. Verwacht wordt dat de toekomstige behoefte aan 177Lu in de EU zal toenemen van 16.000 patiënten in 2020 tot 138.000 patiënten in 2026. Het voorgestelde project pakt de behoefte aan nieuwe infrastructuur op het SCK CEN aan om ervoor te zorgen dat in de toekomstige behoefte aan 177Lu wordt voorzien via een groter aanbod.

De ontwikkeling van kankerbehandelingen waarbij 225Ac wordt gebruikt, wordt momenteel sterk belemmerd door het feit dat geen grote hoeveelheden beschikbaar zijn voor grotere klinische studies en voor later routinematig gebruik in ziekenhuizen. Het SCK CEN heeft een unieke mogelijkheid om één van de eerste grootschalige leveranciers van deze belangrijke radio-isotoop te worden. Het voorgestelde project is gericht op de ontwikkeling van innovatieve technologieën die nodig zijn als eerste stap om het einddoel te bereiken: grootschalige productie van 225Ac met mogelijke betrokkenheid van particuliere investeerders. De patiëntenpopulatie in de EU die momenteel nog niet wordt bediend, zal tegen 2026 aangroeien tot 7.000 patiënten.

Het project levert een belangrijke bijdrage aan een van de grootste uitdagingen van de gezondheidszorg van vandaag: de strijd tegen kanker. Alleen al in Europa zullen naar verwachting ongeveer 2 miljoen kankerpatiënten per jaar kunnen profiteren van nieuwe behandelingen met 177Lu- en 225Ac-radiofarmaceutica. 

In het tweede kwartaal van 2025 zal het radio-isotopenfaciliteit bij het SCK CEN volledig operationeel zijn. Het technologiepakket voor de productie van 225Ac uit 226Ra zal tegen eind 2024 ontwikkeld zijn.

2. De theranostische benadering

Voor patiënten maakt de theranostische benadering een betere beoordeling van de ziekte, selectie van de meest effectieve behandeling en passende follow-up mogelijk. Voor organisaties in de gezondheidszorg maakt de theranostische benadering een verlaging mogelijk van de kosten die gepaard gaan met een betere targeting, en een vermindering van de tijd die nodig is om patiënten effectief te beoordelen en te behandelen.
Deze theranostische aanpak op basis van bepaalde paren radio-isotopen, elk met hun eigen voor- en nadelen, wekt grote verwachtingen in de strijd tegen kanker, die een prioriteit is voor de Commissie via het plan Beat Cancer (BECA).
De levering van nieuwe radio-isotopen die de theranostische aanpak mogelijk maken, moet worden gewaarborgd zodat de behandelingen die momenteel worden ontwikkeld, waarvan sommige al door de gezondheidsautoriteiten zijn goedgekeurd en vele andere in de komende maanden en jaren een vergunning voor het in de handel brengen zullen krijgen, daadwerkelijk kunnen worden toegediend aan de patiënten die ze nodig hebben.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 15

Verantwoordelijke overheid Federale overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 28%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Goede gezondheid en welzijn
Goede gezondheid en welzijn
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

1. Innovatieve kankertherapieën

In België wordt jaarlijks bij meer dan 70.000 mensen kanker vastgesteld. Het gebruik van radiofarmaceutica voor zowel diagnose als behandeling is vandaag een belangrijk en succesvol geïntegreerd onderdeel van het pakket dat in Belgische ziekenhuizen aan kankerpatiënten wordt aangeboden. Vooral het gebied van de therapeutische radiofarmaceutica (Targeted RadioNuclide Therapy (TRNT) - gerichte radionuclidentherapie) ontwikkelt zich momenteel snel en wordt beschouwd als een van de meest veelbelovende toekomstige behandelingsmodaliteiten voor kankertherapie. 

Het SCK CEN zal via het voorgestelde project bijdragen tot het verzekeren van een stabiele en toereikende levering van twee van de meest veelbelovende radio-isotopen voor gerichte radionuclidentherapie (177Lu en 225Ac) om het toekomstige gebruik en de succesvolle klinische toepassing van therapeutische radiofarmaceutica te ondersteunen. Verwacht wordt dat de toekomstige behoefte aan 177Lu in de EU zal toenemen van 16.000 patiënten in 2020 tot 138.000 patiënten in 2026. Het voorgestelde project pakt de behoefte aan nieuwe infrastructuur op het SCK CEN aan om ervoor te zorgen dat in de toekomstige behoefte aan 177Lu wordt voorzien via een groter aanbod.

De ontwikkeling van kankerbehandelingen waarbij 225Ac wordt gebruikt, wordt momenteel sterk belemmerd door het feit dat geen grote hoeveelheden beschikbaar zijn voor grotere klinische studies en voor later routinematig gebruik in ziekenhuizen. Het SCK CEN heeft een unieke mogelijkheid om één van de eerste grootschalige leveranciers van deze belangrijke radio-isotoop te worden. Het voorgestelde project is gericht op de ontwikkeling van innovatieve technologieën die nodig zijn als eerste stap om het einddoel te bereiken: grootschalige productie van 225Ac met mogelijke betrokkenheid van particuliere investeerders. De patiëntenpopulatie in de EU die momenteel nog niet wordt bediend, zal tegen 2026 aangroeien tot 7.000 patiënten.

Het project levert een belangrijke bijdrage aan een van de grootste uitdagingen van de gezondheidszorg van vandaag: de strijd tegen kanker. Alleen al in Europa zullen naar verwachting ongeveer 2 miljoen kankerpatiënten per jaar kunnen profiteren van nieuwe behandelingen met 177Lu- en 225Ac-radiofarmaceutica. 

In het tweede kwartaal van 2025 zal het radio-isotopenfaciliteit bij het SCK CEN volledig operationeel zijn. Het technologiepakket voor de productie van 225Ac uit 226Ra zal tegen eind 2024 ontwikkeld zijn.

2. Bron van medische radio-isotopen 

Het SMART-project (Source of MedicAl RadioisoTopes) mikt op de ontwikkeling van een technologie die antwoord kan bieden op de steeds groter wordende uitdagingen op het vlak van de bevoorrading met Mo-99 (de radio-isotoop gebruikt in 80% van de medische beeldvormingsprocedures ter wereld). Voornamelijk rond de productie ervan op duurzame wijze en met een minimum aan nucleair afval. Daarbij worden de kosten laag gehouden zodat zoveel mogelijk patiënten toegang hebben tot medische beeldvormingsprocedures.

Het project voor de ontwikkeling van SMART-technologie is er in laatste instantie op gericht een tool te bouwen voor de productie van Mo-99 uit Molybdeen-100 (een isotoop die aanwezig is in natuurlijk molybdeen) door dit te bestralen met een elektronenbundel van een lineaire versneller. Dankzij deze technologie zou de Mo-99-markt in de toekomst dus bevoorraad kunnen worden zonder zijn toevlucht te moeten nemen tot onderzoeksreactoren en uranium. 

Dit deelproject is gericht op de uitvoering van bepaalde onontbeerlijke onderdelen van de O&O-studie die noodzakelijk zijn om een voldoende rijpe technologie te verkrijgen. Het is belangrijk om weten dat wanneer het resultaat op het einde van de studie voldoende veelbelovend is, de Raad van Bestuur van het IRE zal beslissen om over te gaan tot de bouw van een productielijn en van alle nodige transformatielaboratoria. Dit met als doel te komen tot een Mo-99 met een kwaliteit die voldoet aan de marktvereisten.

De ontwikkelingsfase van deze technologieën loopt van 2020 tot het tweede kwartaal van 2023.  Een productielijn en bijhorende laboratoria kunnen gebouwd worden vanaf 2023.

Investeringen in strijd tegen kanker via nucleaire geneeskunde

Economie en innovatie
Ondersteuning van economische activiteit

Totale budget 15 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Federale overheid 15 miljoen €

Privé +29.44 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Goede gezondheid en welzijn
Goede gezondheid en welzijn
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur

Totale doel

Tijdslijn

508
Vandaag

oktober 2024

Voltooiing van het technologiepakket

Uit te voeren

Een haalbaarheidsverslag is gepubliceerd, met daarin een beschrijving van het technologiepakket dat de investeerders nodig hebben om te kunnen overgaan tot de grootschalige productie van 225Ac uit 226Ra. Het verslag moet de volgende elementen bevatten: 1) een operationele hot-cellinstallatie op het SCK CEN om 226Ra-bronnen te behandelen 2) een ontwerp van een elektron-naar-gammaconvertor die moet worden gebouwd voor grootschalige productie 3) een ontwerp van een doelwit- en bestralingsmodule die moet worden gebouwd voor grootschalige productie 4) een volledig opgeschaalde radiochemische scheidingsmethode en een recyclingproces voor 226Ra – klaar voor implementatie op grote schaal 5) een conceptueel ontwerp van de 225Ac-productie-installatie 6) een stappenplan voor de vergunningverlening voor het gebouw voor de behandeling van radioactiviteit (FANC) en de GMP-vergunningverlening (FAGG)

april 2026

Radio-isotopenfaciliteit gebouwd en in bedrijf gesteld (FANC en FAGG)

Uit te voeren

De 177LU-radio-isotopenfaciliteit is gebouwd en is operationeel, heeft alle noodzakelijke licenties verkregen van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en is in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving op federaal en Vlaams niveau met betrekking tot Richtlijn 2011/92.

Meer projecten rond economie en innovatie