Digitalisering moet vergunningsprocessen vereenvoudigen

Digitalisering moet vergunningsprocessen vereenvoudigen
Digitalisering

De behoefte aan een vereenvoudiging van vergunningsprocessen groeit bij burgers en bedrijven. Tegelijkertijd moeten de besturen dossiers beheren die steeds complexer worden, voornamelijk nieuwe milieu- en stedenbouwkundige voorschriften. Digitale gegevensuitwisselingen moeten manuele handelingen verminderen, transparantie in dossiers verbeteren en de kwaliteit van de aanvragen verhogen.

Om deze uitdagingen aan te gaan, wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verschillende programma’s voor digitale transformatie uitvoeren. De belangrijkste doelstellingen zijn efficiëntie, digitale ervaring en transparantie.

Om deze doelstellingen te bereiken, start het gewest vier projecten op

1. Oprichting van een Brussels gewestelijk platform voor het beheer van de relaties met de burger (CiRM-platform)

Het CiRM-platform (Citizen Relationship Management) heeft meerdere doelstellingen:

  • De interactie tussen de overheid enerzijds en burgers en bedrijven anderzijds verbeteren;
  • Gegevens en informatie tussen overheidsdiensten uitwisselen;
  • Vermijden dat burgers en bedrijven dezelfde informatie meermaals verstrekken;
  • Meerdere overheidsdiensten de mogelijkheid geven om samen aan hetzelfde dossier te werken.

2. Een platform voor de digitalisering van procedures voor stedenbouwkundige vergunningen

De procedures voor stedenbouwkundige vergunningen moeten vereenvoudigd en gerationaliseerd worden. De termijnen ervan moeten korter, rekening houdend met de Brusselse actoren en de ruimtelijke ordening (die tijd nodig hebben om hun taken en verplichtingen na te komen). Elke burger en onderneming kan een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag indienen.

3. Een platform voor de digitalisering van de procedures voor stedenbouwkundige inlichtingen en archieven

De hervatting en versnelling van stedenbouwkundige inlichtingen zorgen dat vastgoedtransacties in de Brusselse economie zo goed mogelijk verlopen. De digitalisering van stedenbouwkundige inlichtingen gaat samen met de nodige juridische hervormingen of aanpassingen voor de correcte implementatie ervan. Elke burger en onderneming kan een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag indienen of een vastgoedtransactie verrichten.

De hervatting en versnelling van de levering van planningsinformatie zal ervoor zorgen dat vastgoedtransacties, en hun invloed op de Brusselse economie, worden uitgevoerd onder de best mogelijke omstandigheden. Dit project om informatie over stadsplanning te digitaliseren zal vergezeld gaan van de nodige juridische hervormingen/aanpassingen voor een succesvolle uitvoering ervan.

4. Een platform voor de digitalisering van milieuvergunningsprocedures

Het belangrijkste project is de ontwikkeling van een webapplicatie voor de online indiening en follow-up van aanvragen voor milieuvergunningen. Het zal ook een invloed hebben op de aanpassing van beheerprocessen in administraties, op juridische aanpassingen en archiveringen op lange termijn. Alle burgers en bedrijven kunnen een milieuvergunning aanvragen.

De projecten werden opgestart in 2020 en lopen tot 31 december 2025.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 33.14

Verantwoordelijke overheid Brusselse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 0%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 100%

Einddoel
3Digital platforms

Deadline 2025

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

Digitalisering moet vergunningsprocessen vereenvoudigen

Digitalisering
Openbaar bestuur

Totale budget 33.14 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Brusselse overheid 33.14 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Totale doel 3 Digital platforms

Tijdslijn

I 211

april 2021

Ingebruikname van nieuwe digitale platformen

Voltooid

Een nieuw platform (CRM) dat de interactie tussen het bestuur en de burgers/ondernemingen en tussen de besturen onderling vergemakkelijkt, is operationeel in het Brussels Gewest. Het CRM-basisplatform zal beschikbaar zijn voor de ontwikkeling van specifieke CRM-projecten binnen het Brussels Gewest. Het is de bedoeling om tegen eind 2024 16 projecten op te zetten, verspreid over gewestelijke en/of lokale besturen (Parking.Brussels, Hub.Brussels, Bruxelles Economie en Emploi.).

Vandaag

oktober 2025

Ingebruikname van drie online platformen (stedenbouwkundige vergunning, stedenbouwkundige informatie en milieuvergunning)

Uit te voeren

Drie digitale platformen voor stedenbouwkundige vergunningen, stedenbouwkundige informatie en milieuvergunningen zijn operationeel in het Brusselse Gewest. Op het platform voor de digitalisering van de bouwvergunningen moeten burgers en bedrijven de mogelijkheid krijgen om hun aanvraag voor de verschillende soorten bouwvergunningen digitaal in te dienen, online de status van hun vergunningen te controleren, digitaal de vereiste documenten uit te wisselen en het proces van de afgifte van de vergunningen te volgen. Het platform voor de digitalisering van de stedenbouwkundige informatie moet diensten aanbieden voor het beheer van de aanvragen en de follow-up van deze informatie, door derden te integreren (zoals vastgoedkantoren, notarissen). Het moet diensten aanbieden om het archief van stedenbouw te digitaliseren op basis van normen. Op het platform voor de digitalisering van de milieuvergunningen moeten burgers en bedrijven de mogelijkheid krijgen om aanvragen in te dienen voor de verschillende soorten milieuvergunningen, waaronder normale vergunningen, soorten, verlengingen, specifieke vergunningen, gemengde vergunningen. Het platform moet ook alle stadia van de procedure behandelen, gaande van de aanvraag tot aanvullingen en de wijziging van de aanvraag tot de afgifte van de vergunning.

Meer projecten rond digitalisering