Digitaal platform sociale zekerheid moet interactie met burger vereenvoudigen

Digitaal platform sociale zekerheid moet interactie met burger vereenvoudigen
Digitalisering

De gezondheidscrisis maakt van de digitalisering van openbare instellingen (van de sociale zekerheid) een prioriteit. Het huidige portaal van de sociale zekerheid (OISZ) moet evolueren naar een nieuw digitaal ecosysteem. Zo ontstaat een nieuw platform waar samenwerking, interoperabiliteit (systemen die communiceren met elkaar) en re-use van gegevens centraal staan. Het streeft naar maximale integratie, automatisatie en digitalisering. Dit zal een positieve impact hebben op het economisch weefsel en de sociale zekerheid in België.

De (internationale) standaarden maken samen met een maximale integratie van de verschillende componenten de Belgische sociale zekerheid toegankelijker (in Europese context). Deze investering leidt tot een betere communicatie en uitwisseling van gegevens tussen de lidstaten.

Voor de realisatie van dit digitaal platform worden drie concrete deelprojecten ingediend:

 1. Het ‘Digitaal platform voor interacties tussen sociale zekerheid, burgers en ondernemingen’ bevat alle informatie-uitwisselingen en transacties binnen de sociale zekerheid die sociale rechten voor werknemers vastleggen. Het doel is de administratie die nodig is om sociale verplichtingen na te komen of sociale rechten te doen gelden, tot een minimum te beperken en de modernisering van authentieke bronnen mogelijk te maken om het werk van de verschillende instellingen efficiënter te maken.

  De hoofddoelstelling blijft het leven van ondernemingen en burgers eenvoudiger maken:
  1. De administratie die komt kijken bij sociale verplichtingen, of sociale rechten, tot een minimum beperken. Daar zorgen de nieuwste technologieën zoals API’s, spraak- en beeldherkenning voor.
  2. Het huidige systeem vernieuwen zodat toepassingen ook toegankelijk zijn voor niet-Belgische en Europese burgers of ondernemingen.
  3. Het werk van alle partners eenvoudiger maken door de authentieke bronnen te moderniseren.
  4. Informatie aanbieden op maat van de gebruiker: ondernemingen en burgers krijgen enkel voor hen relevante informatie te zien.
  5. Geïntegreerde informatie aanbieden door te werken met een persoonlijk ‘dashboard’.
 2. Digitalisering van het RSVZ voor zelfstandigen, met als doel een centrale gegevensbank op te zetten met alle loopbaangegevens en alle rechten en plichten van zelfstandigen. Alle correcte, gevalideerde en geconsolideerde gegevens zullen op één plaats worden verzameld. Het project zal dus de efficiëntie en de snelheid waarmee beslissingen worden genomen aanzienlijk verhogen en de administratieve lasten voor zelfstandigen verminderenHet project
 3. Digitaal beheer van rekeningen voor ondernemingen’ digitaliseert de gegevensstromen en transacties voor het betalen van sociale bijdragen door ondernemingen. Dit project zal een positief effect hebben op de ondernemingen en hun vertegenwoordigers, omdat de digitalisering en automatisering gepaard zullen gaan met een vereenvoudiging van de procedures en de terbeschikkingstelling van instrumenten waarmee zij tijd kunnen winnen en de administratieve kosten kunnen verminderen.

De eerste fase van dit project ging van start in 2021 en zal volgens de planning in 2026 worden voltooid.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 60

Verantwoordelijke overheid Federale overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 0%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 100%

Einddoel
100%

Deadline 2026

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Goede gezondheid en welzijn
Goede gezondheid en welzijn
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

Digitaal platform sociale zekerheid moet interactie met burger vereenvoudigen

Digitalisering
Openbaar bestuur

Totale budget 60 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Federale overheid 60 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Goede gezondheid en welzijn
Goede gezondheid en welzijn
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur

Totale doel 100 %

Tijdslijn

I 204

april 2024

De communicatie van de Openbare Instellingen voor Sociale Zekerheid (OISZ) is digitaal en de data zijn gecentraliseerd/geconsolideerd

Uit te voeren

100% van de communicatie tussen de Openbare Instelling voor Sociale Zekerheid (OISZ) en de werkgevers op het vlak van facturatie/betaling is gedigitaliseerd. Het facturatiesysteem van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) is geïntegreerd in het PEPPOL-netwerk (Pan European Public Procurement On-Line).

Vandaag

januari 2026

Digitale oplossing beschikbaar – webinterface (OISZ)

Uit te voeren

De definitieve interfaces voor het beheer van gebruikersrechten voor de communicatie van de Openbare Instellingen voor Sociale Zekerheid (OISZ) zijn beschikbaar. Partners, bedrijven en burgers beschikken over nieuwe, efficiënte interfaces voor het beheer van hun aangiften en de communicatie met de sociale zekerheid. De communicatiekanalen zijn geautomatiseerd en gemoderniseerd.

april 2026

Digitale oplossing beschikbaar – interactief platform (OISZ)

Uit te voeren

Een interactief platform voor zelfstandigen van de Openbare Instellingen voor Sociale Zekerheid (OISZ) is volledig operationeel en voorziet in het volgende:

· interactieve elektronische formulieren en automatisering van processen, zoals het overbruggingsrecht en de vrijstellingen waarop zelfstandigen recht hebben.

· Alle informatie met betrekking tot de sociale zekerheid wordt geregistreerd in het 'individuele' dossier van de zelfstandige, dat de betrokken partijen op elk moment onmiddellijk kunnen raadplegen.

· Het platform maakt het mogelijk om processen te automatiseren, beslissingen sneller mee te delen en automatisch afgeleide rechten toe te kennen.

· Het platform is verbonden met andere platformen of instellingen, waaronder de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), en maakt uitwisselingen met andere landen in de socialezekerheidssector mogelijk.

Meer projecten rond digitalisering