Cumulatieve regeling en mobiliteit naar sectoren met tekorten

Cumulatieve regeling en mobiliteit naar sectoren met tekorten
Economie en innovatie

Tegen 2030 is de doelstelling van de federale regering om een werkzaamheidsgraad van 80% te bereiken. Dit moet op zo’n manier gebeuren dat tegelijkertijd de overgang naar een volwaardig sociale, digitale en groene maatschappij kan gerealiseerd worden. Dit vereist dat ook wordt gewerkt op de huidige inactiviteitsgraad, die momenteel 22,8% bedraagt in de categorie van 25 tot 64 jaar. Een waaier aan gerichte maatregelen is vereist om de verschillende groepen binnen de maatschappij te bereiken en mee te nemen in deze doelstelling. Een ander domein waarop gewerkt dient te worden, is de bevordering van arbeidsmobiliteit naar sectoren waar er tekorten zijn. Inzetbaarheidsmaatregelen moeten dergelijke overstap ondersteunen met een vereiste omscholing die lonend genoeg is voor de betrokken werknemers. Deze sluitende regeling vereist dat er een heel brede consensus bestaat onder de sociale partners over deze hervorming.

In het kader van dit project zal de huidige situatie uitgebreid geanalyseed worden, om zo beleidsaanbevelingen te kunnen uitwerken. Deze analyses en aanbevelingen zullen voor advies worden voorgelegd in de Nationale Arbeidsraad. Op basis van het advies van de sociale partners zullen dan de nodige maatregelen uitgevoerd worden om tegemoet te komen aan de problematiek.

De uit te voeren maatregel(en) kunnen potentieel alle werknemers en werkzoekenden ten goede komen.

Verantwoordelijke overheid Federale overheid
  EU Funded
Vandaag

oktober 2023

Federale hervorming van de cumulatieregeling

Uit te voeren

Na overleg met de sociale partners, besluit van de federale regering om de mogelijkheden tot tijdelijke of beperkte combinatie van loon en uitkeringen uit te breiden, om in overeenstemming met de belastinghervorming inzake belasting op arbeid te vermijden dat de betrokken persoon fiscaal wordt bestraft. De regeling die het werken lonender maakt voor degenen die een werkloosheidsuitkering of een leefloon ontvangen is goedgekeurd.

oktober 2023

Federale hervorming van mobiliteit naar sectoren met tekorten

Uit te voeren

Na overleg met de sociale partners, besluit van de federale regering over de uitvoering van artikel 39 ter van de arbeidscontractenwet van 3 juli 1978, om meer arbeidsmobiliteit te verzekeren van werknemers tussen verschillende sectoren.

Meer projecten rond economie en innovatie