Vlaanderen wil top 5-plaats Europese innovatieve regio's verstevigen

Vlaanderen wil top 5-plaats Europese innovatieve regio's verstevigen
Economie en innovatie

De ambitie van de Vlaamse Regering is om tot de top 5 innovatieve regio’s van Europa te behoren. Deze positie kan slechts bereikt worden door het ondersteunen van excellente wetenschap en innovatie. Dit zijn op zichzelf voorwaarden om grote uitdagingen van onze samenleving en industrie gecombineerd aan te pakken. Deze actie geeft invulling aan de ambitie van de Vlaamse Regering om de Europese 3%-doelstelling inzake Onderzoek & Ontwikkeling (O&O) te realiseren.

Het innovatiebeleid slaagt er steeds beter in om ook kleine(re) bedrijven te bereiken. Vlaamse bedrijven staan in de voorhoede van innovatie in Europa. Toch blijft de spreiding van O&O over meer sectoren en bedrijfstypes een uitdaging voor onze regio. Na de Corona-crisis zal innovatie nog meer dan voorheen bepalend zijn voor de concurrentiekracht van onze bedrijven en de economische groei.

De overheid investeert 245 miljoen EUR in O&O met bijzondere focus op digitalisering, duurzaamheid en gezondheid.

Projecten die via deze kanalen gesteund worden, zijn zeer divers: van onderzoeksprojecten in de farmaceutische sector tot de ontwikkeling van hoge precisie 3D-printers en remote navigation technology voor op afstand bestuurbare schepen. Deze investeringen staan open voor, maar zijn niet beperkt tot projecten op het gebied van duurzaamheid, digitalisering en gezondheid.

Het project ging van start eind 2020 en zal nog doorlopen tot augustus 2026

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 245

Verantwoordelijke overheid Vlaamse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 21%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 15%

Einddoel
200Projects

Deadline 2026

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Waardig werk en economische groei
Waardig werk en economische groei
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

Vlaanderen wil top 5-plaats Europese innovatieve regio's verstevigen

Economie en innovatie
Ondersteuning van economische activiteit

Totale budget 245 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Vlaamse overheid 245 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Waardig werk en economische groei
Waardig werk en economische groei
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur

Totale doel 200 Projects

Tijdslijn

511

oktober 2022

Gunning van overheidsopdrachten voor O&O- en infrastructuurprojecten

Voltooid

Kennisgeving door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO), het VLAIO en het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) van de gunning van 200 projecten aan de geslaagde kandidaten op basis van de oproepen tot het indienen van voorstellen, met een beschrijving van de opdracht met subsidiabiliteitscriteria die ervoor moeten zorgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren inzake 'geen ernstige afbreuk doen' (2021/C58/01), via het gebruik van een lijst van uitsluitingen en de vereiste naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving. Voor projecten die gegund zijn via subsidieregelingen die niet werken met projectoproepen, wordt de naleving van de technische richtsnoeren inzake 'geen ernstige afbreuk doen' (2021/C58/01) ook afgedwongen door middel van een aanmerkingscriterium dat gebaseerd is op dezelfde lijst van uitsluitingen en de vereiste naleving van de toepasselijke EU- en nationale milieuwetgeving.

Vandaag

april 2026

Voltooiing van de gegunde O&O- en infrastructuurprojecten

Uit te voeren

220 projecten zijn voltooid via oproepen tot het indienen van voorstellen, waarvan 252.000.000 euro is uitgevoerd.

Meer projecten rond economie en innovatie