Hervorming van de werklozenbegeleiding

Hervorming van de werklozenbegeleiding
Economie en innovatie

Veel jonge en minder jonge mensen beginnen aan chaotische integratietrajecten door een gebrek aan doordachte en omkaderde loopbaanbegeleiding. Daarnaast is er een grote kloof tussen vraag en aanbod waardoor veel vacatures niet of laattijdig worden ingevuld. De Waalse werkloosheid had vanaf juli 2013 een daling ingezet, maar vertoont sinds maart 2020 weer een stijgende trend als gevolg van de covid-19-crisis. Tegelijkertijd is het aantal vacatures de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen.

Men zou kunnen stellen dat de vraag naar werkgelegenheid in Wallonië een kwantitatief grote reserve aan werkkrachten vertegenwoordigt. Onder deze werkkrachten bevindt zich echter een groot aantal mensen die (zeer) ver van de arbeidsmarkt staan. De mate van afgelegenheid van elke werkzoekende zal moeten worden gemeten en gekarakteriseerd om adequate oplossingen te bieden ter ondersteuning van integratie in de arbeidsmarkt.

Tegelijkertijd, en ondanks de tegenslag als gevolg van de gezondheidscrisis, is het aantal vacatures de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Een aantal vacatures is echter bijzonder moeilijk in te vullen. In juli 2019 waren er 100 kritieke functies, waarvan er 74 een tekort vertoonden.

De nieuwe coaching- en oplossingsgerichte ondersteuning voor werkzoekenden houdt in:

  • Alle werkzoekenden die bij FOREM geregistreerd zijn voldoende te begeleiden
  • Na inschrijving hun bekwaamheden en hun beroepssituatie te verifiëren, om hen cursussen aan te bieden die aangepast zijn aan hun professionele (en persoonlijke) situatie en sociaaleconomische omgeving
  • Alle activiteiten van FOREM sterk te richten op het traject van de werkzoekende, vanaf het moment dat hij/zij zich inschrijft, via de identificatie van competenties, opleiding en contact met het bedrijf
  • Gebruik van derden en partnerschappen te optimaliseren om werkzoekenden efficiënte antwoorden te geven
  • Gebruik maken van krachtige digitale hulpmiddelen om cursussen op afstand en/of face-to-face te beheren
  • Alle nuttige informatie over het traject van de werkzoekende in één bestand samenbrengen

De implementatie van dit nieuwe coachingmodel omvat de volgende diensten: digitale coaching (onlinetool en -dienst); digitale HR-coaching (e-advies); intensieve coaching door een gespecialiseerde counselor; sectorale coaching voor mensen die op zoek zijn naar een baan in een specifieke sector...

De doelgroep van deze hervorming is alle Waalse werkzoekenden, met nadruk op degenen die “onder de radar zijn gebleven” en de NEETS.

Het is de bedoeling dat de definitieve uitvoeringsbesluiten eind 2021 worden goedgekeurd, met een gefaseerde inwerkingtreding van de hervorming op 1 januari 2022. De fasering zal tussen 12 en 18 maanden duren, de tijd die nodig is voor aanpassingen op het gebied van personeelszaken, IT, organisatie, ...

Verantwoordelijke overheid Waalse overheid
  EU Funded

juli 2021

Hervorming van de steun aan werkzoekenden in Wallonië

Voltooid

Goedkeuring door het Waals Parlement van het decreet betreffende coaching en oplossingsgerichte ondersteuning voor werkzoekenden.

Meer projecten rond economie en innovatie