Een activerings- en opleidingsbeleid dat is aangepast om de Brusselaars aan een baan te helpen

Een activerings- en opleidingsbeleid dat is aangepast om de Brusselaars aan een baan te helpen
Economie en innovatie

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt geconfronteerd met grote sociaaleconomische ongelijkheden: een relatief hoog werkloosheidscijfer en een concentratie van kansarme sociale groepen in bepaalde buurten. Dit project wil een relancestrategie voor de arbeidsmarkt ontplooien, dat steunt op de efficiëntie en optimalisering van het activerings- en opleidingsbeleid. Ook op de begeleiding van werkzoekenden en werknemers in de richting van veelgevraagde en/of knelpuntberoepen, om zo de economische relance van bedrijven en sectoren te ondersteunen.

De strategie is uitgewerkt rond de implementatie van drie tools en : Mechanisme tot ondersteuning van omscholing of heroriëntering naar knelpuntberoepen.

Met de invoering van dit schema wordt beoogd mechanismen te ontwikkelen voor omscholing en (her)oriëntatie van werkzoekenden en/of tijdelijk werklozen naar sectoren die werkgelegenheid genereren (veelgevraagde functies of knelpuntberoepen, beroepen van de toekomst, enz.). 

Het doelpubliek van deze tools zijn werkzoekenden die zijn getroffen door de COVID-19-crisis, werknemers ontslagen als gevolg van een herstructurering of faillissement of tijdelijk werkloze werknemers. 

Het project zal geleidelijk in gang worden gezet per tool/mechanisme, naar gelang van de beschikbaarheid van de teams die met de uitvoering zijn belast. De mechanismen zullen beschikbaar zijn voor werkzoekenden begin 2025.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 5.01

Verantwoordelijke overheid Brusselse overheid

Einddoel
600Persons

Deadline 2024

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Kwaliteitsonderwijs
Kwaliteitsonderwijs
Waardig werk en economische groei
Waardig werk en economische groei

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

1. Online beheerstool voor begunstigden van tewerkstellings- en/of opleidingssteun ( tool die kwantitatieve en kwalitatieve monitoring mogelijk maakt)

Deze tool is gericht op monitoring en follow-up van de werknemers die door het gewestelijke activeringsbeleid zijn geactiveerd, per sector en per type bedrijf. De tool zal toegankelijk zijn voor werkgevers die werknemers in dienst nemen die zijn geactiveerd door gewestelijke steun. Het zal worden ingezet in het kader van administratieve vereenvoudiging en gelinkt zijn aan de authentic sources. Daarnaast zal het een evaluatie mogelijk maken van de reikwijdte van het activeringsbeleid en het effect ervan op individuele sociaal-professionele integratietrajecten naar duurzaam en kwaliteitsvol werk. 

2. Oprichting van een gewestelijk fonds ter ondersteuning van werknemers bij herstructurering of het faillissement van bedrijven

Het doel van dit fonds is ervoor zorgen dat elke Brusselse werknemer die wordt ontslagen in het kader van een faillissement of herstructurering, beroep kan doen op een stevige begeleiding richting werk. Het is de bedoeling een traject te bieden voor collectieve outplacement en voor aangepaste sociaal-professionele begeleiding. 

Bedoeling van deze maatregel is om een flexibel en duurzaam systeem op te zetten dat een opleidings- en/of omscholingstraject aanbiedt. Daarnaast is het doel om begeleiding naar werk die vertrekt vanuit de competenties van de werknemer, om hem zo snel mogelijk na het faillissement van zijn werkgever te re-integreren op de arbeidsmarkt. Een competentiegerichte aanpak zal ertoe bijdragen dat werknemers worden georiënteerd naar de meest job-genererende sectoren, ongeacht het activiteitendomein waarop de werknemer voordien ervaring opdeed.

3. Mechanisme tot ondersteuning van omscholing of heroriëntering naar knelpuntberoepen.

Met de invoering van dit schema wordt beoogd mechanismen te ontwikkelen voor omscholing en (her)oriëntatie van werkzoekenden en/of tijdelijk werklozen naar sectoren die werkgelegenheid genereren (veelgevraagde functies of knelpuntberoepen, beroepen van de toekomst, enz.). 

Het doelpubliek van deze tools zijn werkzoekenden die zijn getroffen door de COVID-19-crisis, werknemers ontslagen als gevolg van een herstructurering of faillissement of tijdelijk werkloze werknemers. 

Het project zal geleidelijk in gang worden gezet per tool/mechanisme, naar gelang van de beschikbaarheid van de teams die met de uitvoering zijn belast. De mechanismen zullen beschikbaar zijn voor werkzoekenden begin 2025.

Een activerings- en opleidingsbeleid dat is aangepast om de Brusselaars aan een baan te helpen

Economie en innovatie
Opleiding en arbeidsmarkt

Totale budget 5.01 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Brusselse overheid 5.01 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Kwaliteitsonderwijs
Kwaliteitsonderwijs
Waardig werk en economische groei
Waardig werk en economische groei

Totale doel 600 Persons

Tijdslijn

I Stock 1355656354
Vandaag

januari 2025

Activerende begeleiding van werkzoekenden en werknemers in Brussel

Uit te voeren

600 personen hebben gebruikgemaakt van de maatregelen van de Brusselse herstelstrategie voor de arbeidsmarkt, waaronder de online beheerstool, het gewestelijke steunfonds en het mechanisme tot ondersteuning van omscholing of heroriëntering naar knelpuntberoepen of toekomstberoepen in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. De begunstigden zijn werkzoekenden/werknemers die geactiveerd zijn op de online beheerstool en/of toegang hebben verkregen tot het gewestelijke steunfonds en/of toegang hebben verkregen tot de steunregeling voor omscholing of heroriëntering naar knelpuntberoepen of toekomstberoepen.

Meer projecten rond economie en innovatie