De overgang naar een circulaire economie versnellen

De overgang naar een circulaire economie versnellen
Economie en innovatie

Dit project richt zich op ecologisch ontwerp en de vervanging van potentieel schadelijke stoffen in een circulaire economie. Zowel de Eurobarometer als nationale aanbevelingen wijzen erop dat Belgische kmo’s nog stappen moeten zetten naar een circulaire transitie. Het gebrek aan grote spelers op gebied van ecodesign en het vervangen van potentieel gevaarlijke stoffen staat de ontwikkeling van circulaire waardeketens in België in de weg. Dit project lost dat probleem op door bedrijven te financieren en hen zo te helpen nieuwe, innovatieve productiepraktijken te voorzien, zodat België een pioniersland wordt voor circulaire economie.

Bovendien dwingt ook de huidige pandemie bedrijven hun bedrijfsmodel te herzien. De Belgische ondernemers en kmo’s staan open voor de voordelen van een circulaire economie maar lopen ook tegen obstakels aan door een gebrek aan informatie, knowhow of methoden, waardoor ze belemmerd worden in hun transitie. Bewustmaking en voorlichting van alle kmo’s over circulaire economie is daarom essentieel om hen te helpen de stap te zetten.

De hoofddoelstelling van het project is de versnelling van de overgang naar een circulaire economie in België. Daaronder valt: 

  • Voorkomen van versnippering van markt/beleid en bevorderen van een geïntegreerde aanpak met de oprichting van een circulaire coalitie.
  • Financiering van circulaire projecten om de transitie in de praktijk en op vlak van schaalvergroting te versnellen.
  • Bewustmaking en voorlichting van KMO’s.

Deze doelstellingen richten zich op de Belgische bedrijven, kmo’s, onderzoekscentra en adviesbureaus.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 28.97

Verantwoordelijke overheid Federale overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 40%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Verantwoorde consumptie en productie
Verantwoorde consumptie en productie

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

Kmo's worden klaargestoomd voor circulaire economie

Economie en innovatie
Circulaire economie

Totale budget 28.97 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Federale overheid 28.97 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Verantwoorde consumptie en productie
Verantwoorde consumptie en productie

Totale doel

Tijdslijn

515

januari 2024

Gunning van overheidsopdrachten voor circulaire projecten

Uit te voeren

Opdracht voor operationeel secretariaat gesloten en in werking gesteld om de samenwerking op het gebied van circulaire economie te bevorderen en selectie van geslaagde kandidaten op basis van een oproep tot het indienen van tien circulaire projecten. De kandidaten zijn particuliere ondernemingen die financiering nodig hebben voor de realisatie van een onderzoeks- of operationeel project in ecologisch ontwerp of chemische substitutie. Een kandidaat wordt als geslaagd beschouwd wanneer zijn investeringsproject officieel is geselecteerd voor financiering door de coalitie. Kennisgeving van gunning van de opdrachten voor de projecten die geselecteerd zijn in het kader van de vergelijkende oproep tot het indienen van voorstellen, met daarin een beschrijving van de opdracht met de subsidiabiliteitscriteria die ervoor moeten zorgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren inzake 'geen ernstige afbreuk doen' (2021/C58/01), via het gebruik van een lijst van uitsluitingen en de vereiste naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

januari 2024

Award of public contracts for circular projects

Uit te voeren

Operational secretariat contracted and in function to foster collaboration on circular economy actions and selection of successful candidates following call for proposal for ten circular projects. The candidates shall be private companies that need financing for the implementation of a research or operational project in ecodesign or chemical substitution. A candidate shall be considered successful when its investment project is officially selected to be funded by the coalition. Notification of the award of public contracts to the projects selected under the competitive call for proposals with terms of reference including eligibility criteria that ensure that the selected projects comply with the ’Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation.

januari 2024

Award of public contracts for circular projects

Uit te voeren

Operational secretariat contracted and in function to foster collaboration on circular economy actions and selection of successful candidates following call for proposal for ten circular projects. The candidates shall be private companies that need financing for the implementation of a research or operational project in ecodesign or chemical substitution. A candidate shall be considered successful when its investment project is officially selected to be funded by the coalition. Notification of the award of public contracts to the projects selected under the competitive call for proposals with terms of reference including eligibility criteria that ensure that the selected projects comply with the ’Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation.

Vandaag

april 2026

Voltooiing van bewustmakings- en voorlichtingscampagnes voor kmo's en van circulaire projecten

Uit te voeren

Ten minste drie bewustmakings- en informatiecampagnes voor kmo's (jaarlijkse bewustmakingscampagnes over drie jaar, één website en één zelfbeoordelingsinstrument) over aspecten met betrekking tot circulaire economie voltooid en ten minste negen circulaire projecten voltooid.

april 2026

Completion of awareness raising and information actions to SME’s and of circular projects

Uit te voeren

At least three awareness raising and informing actions towards SME’s (annual awareness campaigns (over three years), one website and one self-assessment tool) on circular economy aspects completed and at least nine circular projects finalised

april 2026

Completion of awareness raising and information actions to SME’s and of circular projects

Uit te voeren

At least three awareness raising and informing actions towards SME’s (annual awareness campaigns (over three years), one website and one self-assessment tool) on circular economy aspects completed and at least nine circular projects finalised

Meer projecten rond economie en innovatie