Circulaire economie ter bevordering van veerkracht

Circulaire economie ter bevordering van veerkracht
Economie en innovatie

Met dit recyclagehubproject streeft de Vlaamse overheid ernaar om minstens zes belangrijk investeringen te realiseren in nieuwe recyclagefaciliteiten waarmee plaatselijke recyclage- en gesloten kringen mogelijk worden. Hierbij wordt gefocust op ontbrekende schakels in een aantal waardeketens teneinde plaatselijke circulaire productie mogelijk te maken, bijvoorbeeld door te investeren in de recyclage van luiers, matrassen, textiel… In de lineaire economie in Vlaanderen verdwijnt nog altijd veel waarde in de vorm van afval. Door de resources in plaatselijke ‘value chains’ te laten circuleren, kan afval, het gebruik van primaire grondstoffen en onze koolstofvoetafdruk worden beperkt.

Vanuit economisch standpunt wordt Vlaanderen hierdoor minder afhankelijk van de onvoorspelbare bevoorrading van grondstoffen door concurrerende buitenlandse handelsblokken met hun eigen agenda’s. Zo vergroot Vlaanderen de veerkracht ten opzichte van externe prijsschokken.

Een van de manieren om dit doel te bereiken, is de creatie van een recyclagehub in Vlaanderen voor zowel commercieel als huishoudelijk afval. Het gebruik van deze gerecycleerde materialen moet ook worden gepromoot om een duurzame markt te creëren. Er zijn ook investeringen nodig in de plastic sector en chemische sector. Dit project komt ten goede aan ondernemingen die bereid zijn om te investeren in recyclageprojecten waarbij afval in grondstoffen wordt omgevormd.  Dit kan bijvoorbeeld gaan over investeringen in nieuwe innovatieve sorteer-en recycleerinstallaties, uitbreiding van bestaande installaties of wijzigingen van productieprocessen om gerecycleerde materialen te verwerken.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 30

Verantwoordelijke overheid Vlaamse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 40%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

Einddoel
6Facilities

Deadline 2026

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Verantwoorde consumptie en productie
Verantwoorde consumptie en productie

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

Circulaire economie ter bevordering van veerkracht

Economie en innovatie
Circulaire economie

Totale budget 30 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Vlaamse overheid 30 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Verantwoorde consumptie en productie
Verantwoorde consumptie en productie

Totale doel 6 Facilities

Tijdslijn

514

oktober 2022

Gunning van zes overheidsopdrachten voor recyclagevoorzieningen

Voltooid

Zes investeringsprojecten voor recyclingfaciliteiten zijn geselecteerd voor ondersteuning. Een commissie zal een beoordeling maken van de projecten, de definitieve selectie moet worden bevestigd door de Vlaamse minister van Omgeving. Gunning van de opdrachten voor de projecten die geselecteerd zijn in het kader van de vergelijkende oproep tot het indienen van voorstellen, met daarin een beschrijving van de opdracht met de subsidiabiliteitscriteria die ervoor moeten zorgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren inzake 'geen ernstige afbreuk doen' (2021/C58/01), via het gebruik van een lijst van uitsluitingen en de vereiste naleving van de relevante EU- en nationale milieuwetgeving.

Vandaag

april 2026

Voltooiing van werken in zes recyclagevoorzieningen

Uit te voeren

Zes recyclinghubs gebouwd, aangepast of uitgebreid voor verbeterde recyclingprocessen.

Meer projecten rond economie en innovatie