België bereidt zo duurzaam mogelijke ontmanteling kerncentrales voor

België bereidt zo duurzaam mogelijke ontmanteling kerncentrales voor
Economie en innovatie

De geleidelijke afschaffing van kernenergie brengt de nodige uitdagingen met zich mee voor wat betreft de ontmanteling van de bestaande infrastructuren. Het doel van nucleaire ontmanteling is immers het vrijgeven van een nucleaire faciliteit door het progressief verwijderen van radioactieve substanties om zo het radioactieve risico te elimineren.

In kader van de ‘Do No Significant Harm’-principes dient hierbij ingezet te worden op:

 • minimalisatie van de uiteindelijke hoeveelheid radioactief afval (en dus het maximaliseren van hergebruik en recyclage)
 • vermijden van lange-termijn milieuschade bij de uiteindelijke berging van dit afval

Binnen België is reeds veel unieke knowhow ontwikkeld inzake ontmanteling en het veilig, verantwoord en duurzaam beheer van materialen en afval binnen ontmantelingsprojecten. Om deze knowhow gebruiksklaar te maken voor de ontmanteling van de Belgische kerncentrales, is een opschaling nodig van de opgedane kennis en technieken en moeten bestaande methodologieën in lijn gebracht worden met de nieuwste nationale regelgeving. Dit zowel voor vrijgave van materialen, als voor nodige karakterisatie voor acceptatie als radioactief afval in toekomstige bergingssites voor laag- en middelactief afval.

Het project is alleen gericht op hergebruik, recycling en definitieve verwijdering van niet-nucleair afval, terwijl de verwijdering van radioactief afval afkomstig van ontmantelingsoperaties buiten het bestek van het project valt. De toegevoegde waarde van dit project richt zich dus voornamelijk op beheersen en minimaliseren van de uiteindelijke hoeveelheid radioactief afval tijdens ontmanteling, door middel van innovaties inzake materialen, het integreren van innovatieve digitale technologieën en ontwikkelingen in het materiaal beheerssysteem. 

De verschillende mijlpalen van het project: 

 1. Bouw van een faciliteit voor het bouwen en testen van specifieke proefopstellingen die toelaten de opschaling van de technieken mogelijk te maken.
 2. Decontaminatie van afvalcomponenten en de conditionering van secundaire afvalstromen uit dit proces. 
 3. Inzet op innovatieve karakterisatiestrategieën en –technieken. 
 4. Transversale ontwikkeling van digitale toepassingen tijdens ontmantelingswerkzaamheden. 
 5. Uitwerking van (desktop) case study voor de volledige decommissionering van een bepaalde component (bv. een stoomgenerator) van Belgische kerncentrales. 

Het project is gericht op Belgische bedrijven en/of Europese bedrijven met vestiging in België met als bedoeling de aanwezig knowhow en capaciteit in innovatieve ontmantelingsmethodes te versterken.  Het project zal ook toelaten om nieuwe, jonge werkkrachten aan te trekken voor toekomstige ontmantelingsprojecten in België. 

Het project ging van start op 1 augustus 2021 en eindigt op 30 juni 2026. Het gros van de activiteiten en investeringen is gepland in de periode 2022-2024.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 25

Verantwoordelijke overheid Federale overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 40%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

Binnen België is reeds veel unieke knowhow ontwikkeld inzake ontmanteling en het veilig, verantwoord en duurzaam beheer van materialen en afval binnen ontmantelingsprojecten. Om deze knowhow gebruiksklaar te maken voor de ontmanteling van de Belgische kerncentrales, is een opschaling nodig van de opgedane kennis en technieken en moeten bestaande methodologieën in lijn gebracht worden met de nieuwste nationale regelgeving. Dit zowel voor vrijgave van materialen, als voor nodige karakterisatie voor acceptatie als radioactief afval in toekomstige bergingssites voor laag- en middelactief afval.

Het project is alleen gericht op hergebruik, recycling en definitieve verwijdering van niet-nucleair afval, terwijl de verwijdering van radioactief afval afkomstig van ontmantelingsoperaties buiten het bestek van het project valt. De toegevoegde waarde van dit project richt zich dus voornamelijk op beheersen en minimaliseren van de uiteindelijke hoeveelheid radioactief afval tijdens ontmanteling, door middel van innovaties inzake materialen, het integreren van innovatieve digitale technologieën en ontwikkelingen in het materiaal beheerssysteem. 

De verschillende mijlpalen van het project: 

 1. Bouw van een faciliteit voor het bouwen en testen van specifieke proefopstellingen die toelaten de opschaling van de technieken mogelijk te maken.
 2. Decontaminatie van afvalcomponenten en de conditionering van secundaire afvalstromen uit dit proces. 
 3. Inzet op innovatieve karakterisatiestrategieën en –technieken. 
 4. Transversale ontwikkeling van digitale toepassingen tijdens ontmantelingswerkzaamheden. 
 5. Uitwerking van (desktop) case study voor de volledige decommissionering van een bepaalde component (bv. een stoomgenerator) van Belgische kerncentrales. 

Het project is gericht op Belgische bedrijven en/of Europese bedrijven met vestiging in België met als bedoeling de aanwezig knowhow en capaciteit in innovatieve ontmantelingsmethodes te versterken.  Het project zal ook toelaten om nieuwe, jonge werkkrachten aan te trekken voor toekomstige ontmantelingsprojecten in België. 

Het project ging van start op 1 augustus 2021 en eindigt op 30 juni 2026. Het gros van de activiteiten en investeringen is gepland in de periode 2022-2024.

België bereidt zo duurzaam mogelijke ontmanteling kerncentrales voor

Economie en innovatie
Ondersteuning van economische activiteit

Totale budget 25 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Federale overheid 25 miljoen €

Privé +450 miljoen €

Publiek +18 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur

Totale doel

Tijdslijn

510

oktober 2023

Gunning van de overheidsopdracht voor de bouw van een materiaalverwerkingsinstallatie

Voltooid

Kennisgeving van de gunning door de federale minister van Economie en Werk van de opdracht voor de bouw van een Material Treatment-faciliteit (MaT), die noodzakelijk is voor het verrichten van cold tests en demonstraties van de te ontwikkelen technologieën voor hergebruik, recycling en definitieve verwijdering van niet-nucleair afval uit de ontmantelingsoperaties van de kerncentrales; de noodzakelijke bouwvergunningen en de licentie van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) moeten worden verkregen. De bouwwerken moeten in lijn zijn met alle toepasselijke wetgeving op federaal en Vlaams niveau met betrekking tot Richtlijn 2011/92.

Vandaag

april 2026

Materiaalverwerkingsinstallatie gebouwd en in bedrijf gesteld; desktop-studie afgerond

Uit te voeren

De Material Treatment-faciliteit (MaT), die noodzakelijk is voor het verrichten van cold tests en demonstraties van de te ontwikkelen technologieën voor hergebruik, recycling en definitieve verwijdering van niet-nucleair afval uit de ontmantelingsoperaties van de kerncentrales, is gebouwd, uitgerust en operationeel, na voltooiing van het selectieproces van de nodige infrastructuur en uitrusting. Er zal een (desktop-)casestudy worden voltooid binnen het project voor de volledige ('cradle-to-grave') ontmanteling van een bijzondere component (zoals een stoomgenerator) van de Belgische kerncentrales.

Meer projecten rond economie en innovatie