Gezondheidszorg digitaliseren op een toegankelijke én veilige manier

Gezondheidszorg digitaliseren op een toegankelijke én veilige manier
Digitalisering

De eHealth Roadmap is een gezamenlijk programma voor de digitalisering van de gezondheidszorg in België. De roadmap is opgesteld door de federale overheid, de deelgebieden en belangenhebbenden zoals zorgverstrekkers, zorginstellingen, de industrie en patiëntengroepen. Het programma ging van start in 2013 en is nu toe aan een derde versie (2019 tot 2021). Een vierde versie volgt (2022 tot 2024).

Het initiatief stelt gezondheidsgegevens beschikbaar voor secundair gebruik in de gezondheidszorg: voor onderzoek, productontwerp en publieke beleidsondersteuning. Dat sluit aan bij het Europees initiatief voor gezondheidsgegevens in een open datamarkt.

Deze financiering moeten volgende verbeterpunten aanpakken:

 • Burgers een actievere rol laten spelen in het gezondheidszorgsysteem en hun eigen gezondheid.
 • Zorgverleners meer digitale hulpmiddelen geven om zo meer tijd en zorg aan hun patiënten te besteden.
 • Voorzien in ontbrekende gegevens, analytische middelen en passende modellen die nodig zijn om beleidsvragen rond gezondheidszorg en -crisissen te beantwoorden.
 • Onnodige en dure onderzoeken verminderen en de kwaliteit van voorschriften verhogen.
 • Het verminderen van dubbele invoer van medische informatie (tijdwinst) en van fouten die schadelijk zijn voor de gezondheid en geld kosten.
 • Informatie op een gestructureerde en gestandaardiseerde manier delen tussen alle gezondheidswerkers van de patiënt.
 • Privacy en veiligheid garanderen.

Het doel van dit project is de kwaliteit, snelheid en flexibiliteit van de gezondheidszorg verbeteren. Dit kan door processen te digitaliseren, innovatieve digitale systemen te stimuleren en sterk beveiligde anonieme gezondheidsgegevens te waarborgen. De samenwerking met aanbieders van digitale diensten en software baseert zich op drie pijlers:

1. De verantwoordelijkheid en rol van de burger in zijn gezondheids- of genezingsproces stimuleren

 • De burger of patiënt mondiger maken door een gebruiksvriendelijke toegang tot gezondheidsgegevens
 • Het delen van gegevens mogelijk maken
 • Privacy van alle gebruikers van gezondheidszorg waarborgen

2. Zorgverleners en zorginstellingen krachtige digitale instrumenten aanreiken

 • Kennis, ondersteuning en opleidingen verstrekken bij eHealth-gezondheidsdiensten
 • De mogelijkheid om resultaten van klinische biologie aan te vragen, medische beeldvorming te digitaliseren en teleconsultatie te vergemakkelijken
 • Het medicatieschema van patiënten visualiseren
 • Ziekenzorg aan huis ondersteunen en geïntegreerde zorg via digitale systemen mogelijk maken

3. Gezondheidsgegevens voor secundair gebruik ontwikkelen

 • Het beheer van gezondheidsgegevens, gemeenschappelijke doelstellingen en prioriteiten voor communicatie- en kennisverspreiding voorzien
 • De beschikbaarheid van gegevens waarborgen (FAIR-beginselen)
 • Technische informatiecapaciteit en privacy- en veiligheidsbeleid vaststellen
 • Gegevens verzamelen voor een beter financieel beheer, algemene gezondheidstoestand en om verspilling tegen te gaan

De projecten geven burgers en zorgverstrekkers meer vertrouwen in de verwerking van hun gegevens. Daarvoor moet een autoriteit voor gegevensbescherming worden opgericht. Het beoordelen van de beveiliging van informatie, wordt één van de fundamentele taken van de op te richten Health Data Authority.

Het is de bedoeling om alle belanghebbenden te betrekken. Co-creatie en inclusie van alle gemeenschappen zijn daarom belangrijke aandachtspunten. Hiervoor bestaan er al overlegplatforms, zoals het eHealth-platform in België waar burgers, zorgverstrekkers, zorginstellingen, verzekeringsmaatschappijen en administraties samenkomen. Zij zijn nauw betrokken bij de opstelling van het draaiboek voor e-gezondheid en bij de stuurgroepen van de verschillende projecten.

Deze initiatieven stemmen zich af op Europese initiatieven zoals ‘Leven in de EU’, ‘European Health Data Space’ (EHDS) en ‘Connecting Europe’. Zo is de Health Data Authority volledig afgestemd op het EHDS-concept en grensoverschrijdende gezondheidszorg op ‘Leven in de EU’.

Het grensoverschrijdende gezondheidsaspect wordt geïntegreerd in de verschillende projecten. Bijvoorbeeld op het gebied van de standaardisering van informatie, de verlening van diensten buiten België, het gebruik van eIDAS,... België werkt ook nauw samen met de andere lidstaten voor het vaccinatiecertificaat, test en recovery. De lastenboeken en contracten omvatten alle aspecten van klimaatneutraliteit en duurzaamheid.

Het project begon in het tweede kwartaal 2021 en eindigt eind 2025.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 40

Verantwoordelijke overheid Federale overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 0%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 100%

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

Gezondheidszorg digitaliseren op een toegankelijke én veilige manier

Digitalisering
Openbaar bestuur

Totale budget 40 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Federale overheid 40 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Totale doel

Tijdslijn

I 206

januari 2022

Inwerkingtreding van de wet tot oprichting van de Gegevensautoriteit voor de gezondheidszorg

Voltooid

Inwerkingtreding van de wet tot oprichting van de Gegevensautoriteit voor de gezondheidszorg, waarin met name de rol en de verantwoordelijkheden van de autoriteit worden omschreven. Ontwikkeling en validatie van de verschillende specificaties (de zogenaamde 'Care Set' die in de elektronische patiëntendossiers kan worden opgenomen) voor de integratie ervan in de software van de leveranciers.

april 2022

Design en oplossing voor de deelprojecten

Voltooid

De vereisten, het ontwerp en de oplossingen voor de verschillende eHealth-subprojecten worden gedefinieerd.

Vandaag

oktober 2025

Volledige uitrol van het project

Uit te voeren

Alle subprojecten in verband met eHealth-diensten en gezondheidsgegevens hebben geleid tot volledig operationele en geïntegreerde diensten en capaciteiten.

Meer projecten rond digitalisering