Van Bozar tot Justitie: 12 digitaliseringsprojecten in de kijker

Van Bozar tot Justitie: 12 digitaliseringsprojecten in de kijker
Digitalisering

Dit project draagt bij tot de digitaliseringsstrategie van de verschillende federale overheidsdiensten, zowel voor de interne beheersprocessen als voor de digitalisering van hun diensten.

1. De digitale transformatie van justitie

De landspecifieke aanbevelingen (CSR) en de Economic Survey 2020 (OESO) wijzen België op haar gebrekkige digitalisering van justitie. De systemen en infrastructuren voor dossierbeheer en datavergaring zijn verouderd en onvoldoende bestand tegen actuele cyberdreigingen. Papieren dossiers vragen veel administratieve ondersteuning om dossier vorderingen te maken, afschriften uit te reiken en alles handmatig vast te leggen.

Burgers, ondernemingen, raadslieden en andere actoren moeten open data standaarden en een open data architectuur gebruiken om digitaal te interageren met elkaar. Een datagedreven justitie kan via business intelligence gepersonaliseerde en betrouwbare diensten aanbieden aan burgers. Daarnaast verwerkt ze dossiers sneller en in grote hoeveelheden.

2. De digitalisering van de justitiële operationele processen

Digitale transformatie heeft een prominente plaats ingenomen in onze samenleving. Digitalisering is van essentieel belang voor de Federale Gerechtelijke Politie om haar veiligheids- en beveiligingspositie te handhaven. Ook complexere operaties (bv. Operatie Sky) kunnen zo op technologisch vlak een minder grote uitdaging worden. Dit project bestaat uit 6 onderdelen die een aanpassing met hoge toegevoegde waarde van transversale bedrijfsprocessen mogelijk zullen maken.

3. Doorgedreven digitalisering van het Agentschap voor Buitenlandse Handel

De export wordt ondersteund door de ontwikkeling van digitale instrumenten en de digitalisering van het Agentschap voor Buitenlandse Handel. Zo wordt een moderne en digitale overgang mogelijk gemaakt voor federale diensten die belast zijn met de bevordering van buitenlandse handel, en wordt een betere ondersteuning van de Belgische export mogelijk gemaakt.

4. Crisisbeheersing bij de digitale overgang

Een multidisciplinaire, interdepartementale, interregionale en internationale aanpak van crisisbeheersing moet het nationale crisiscentrum ondersteunen. Een veilig communicatienetwerk maakt vertrouwelijke en geclassificeerde informatie mogelijk.

Een crisisinfrastructuur moet een enorme hoeveelheid gegevens stroomlijnen, automatiseren, analyseren en visualiseren. Daarnaast moet de informatiebeveiliging op het hoogste niveau zitten en continu geanalyseerd worden en criminele netwerken opsporen. Een globaal operationeel crisisplatform organiseert de opdrachten van het crisiscentrum.

5. Digitale transformatie van BOZAR

Digitalisering ondersteunt de veerkracht en het concurrentievermogen van de culturele sector en de partners van BOZAR. Tegelijkertijd krijgen alle burgers makkelijker toegang tot nieuwe digitale culturele diensten. Het project bevordert ook de overgang naar digitale artistieke beroepen en de creatie van digitale evenementen.

Investeren in de digitalisering van BOZAR (Digital@BOZAR) positioneert het kunstencentrum bij de wereldwijde topreferenties voor onlinecreatie en laat partners en burgers meeprofiteren. Het grootschalig project moet BOZAR digitaliseren als een openbare dienst. De digitale ontwikkeling van de culturele sector staat in de Europese agenda voor cultuur (2018) en in de conclusies van de Europese Raad (2017).

Een strategische aanpak moet de ontwikkeling en implementatie van software voor ticketverkoop en e-commerce ondersteunen. Die stelt voorop dat zestig werknemers van BOZAR een opleiding krijgen om zich te specialiseren in de digitalisering van hun beroep.De aanpak optimaliseert de marketingstrategieën, omvat een DRP (disaster recovery plan), ontwikkelt een glasvezelnetwerk tussen BOZAR en zijn partners, en beoogt de openbare dienstverlening en de educatieve rol te versterken. Tevens wordt beoogd de openbare-dienstverleningstaak en de educatieve rol te versterken.

6. Digitale overheid ten dienste van burgers en bedrijven

Het huidige model van overheidsdiensten vraagt een strategie voor een radicale transformatie. De uitwerking ervan moet ertoe leiden dat burgers en bedrijven makkelijker omkunnen met digitale overheidsdiensten. Het doelt op digitale inclusie, zodat elke burger en elk bedrijf evenveel kansen krijgen om gebruik te maken van onlinediensten. Daarnaast wil het technische oplossingen implementeren, organisatorische veranderingen uitvoeren en een gecoördineerde aanpak invoeren.

7. Digitalisering van de asiel- en immigratie beheerprocessen

Een moderne en digitale infrastructuur maakt een betere en gecontroleerde integratie van interne en publieke communicatie mogelijk. De nadruk ligt hier op de gebruikservaring. Verder zijn privacy en gestandaardiseerde, beveiligde gegevensuitwisselingen in de aanpak opgenomen.

8. Digitalisering van de dienstverlening van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen)

Operatoren, consumenten en externe partijen zullen gebruik kunnen maken van een gedigitaliseerde dienstverlening van het FAVV. Denk hierbij aan een automatisch dossierbeheersysteem, gebruiksvriendelijke tools voor het personeel en nieuwe applicaties. Daarnaast wordt de communicatie naar operatoren en consumenten gedigitaliseerd.

Het project houdt de ontwikkeling in van een digitaal ervaringsplatform voor alle interacties tussen bedrijven in de voedselketen en het agentschap. Het biedt voordelen voor bedrijven en consumenten, namelijk interactie met de organisatie, die zich baseert op geoptimaliseerde workflows en vereenvoudigde procedures. Dit heeft als gevolg: vermindering van de administratieve procedures op papier, een snellere respons en minder administratieve lasten.

9. Digitalisering van de FOD Buitenlandse Zaken

De FOD Buitenlandse Zaken moet worden omgevormd tot een moderne, dynamische en meer interactieve organisatie. Digitalisering maakt de integratie van een nieuwe Human Resources-toepassing noodzakelijk.

Het PersonAll-systeem wordt de referentiedatabank voor alle systemen van beveiliging, identificatie, toegang, reisbeheer, budgettair en financieel beheer van de federale overheidsdienst. TravelApp en Assist bieden hulp aan mensen in moeilijkheden in het buitenland. Ook de digitalisering van consulaire diensten behoort tot het project, met name een e-loket en een proefproject om stembiljetten beschikbaar te stellen via een IT-portaal.

Verder draagt het project bij aan de strijd tegen internetfraude met een live-inschrijving. Systemen als Belpas en Visanet vergemakkelijken paspoort- en visumaanvragen.

Tot slot zorgt het project ook voor de vernieuwing van de IT- en connectiviteitsinfrastuctuur van de kanselarijen.

10. Single Digital Gateway (SDG)

De digitale toegangspoort ‘Your Europe’ vormt het centraal toegangspunt binnen de Europese Unie. Europese burgers en bedrijven krijgen sneller en gemakkelijker toegang tot online-informatie die zij nodig hebben om in een andere EU-lidstaat te wonen, studeren of werken.

België ondersteunt de administratieve transformatie en het potentieel van de interne markt met gebruikersgerichte helpdesks. Het ‘Only once’-principe maakt gebruik van authentieke Belgische bronnen. Doel van dit projectonderdeel is een zo veilig mogelijke toegang tot online toepassingen van de overheid via elektronische identificatie; een vergaande digitalisering van de backoffice functies voor burgers en bedrijven; uitbreiding van de basis helpdeskdiensten van de SDG tot volledig gebruikersgerichte helpdesks. Dit kan door alle overheidsactoren en beleidsniveaus in het administratieve landschap samen te brengen.

11. Unleashing government data

Het succes van de digitale transformatie van België heeft te maken met de transparantie van gegevens bij de overheid. Een snellere uitwisseling en beschikbaarheid van die gegevens versterkt de realtime-economie en biedt een grote socio-economische waarde. Het project vergemakkelijkt de toegang tot informatie en vergroot de betrouwbaarheid van gegevens.

12. Digitalisering van de FOD Werkgelegenheid

Ons land achterblijft op het vlak van levenslang leren. Vorming en opleiding zullen de sleutel vormen voor de arbeidsmarkt van de komende jaren. Op die manier is digitalisering cruciaal voor de relance, voor een verhoogde productiviteit en de transitie naar een groene en digitale economie. Maar ook om over gegevens te kunnen beschikken die de evolutie van arbeidsomstandigheden volgen. Het is absoluut noodzakelijk arbeidsrisico’s in het oog te houden om de groepen te identificeren die het zwaarst onder de gevolgen van de COVID-crisis hebben geleden.

Het project bestaat uit twee onderdelen. Het eerste deel bevat onder meer de invoering van een individueel scholingsbudget of een individueel recht op scholing en de ontwikkeling van fiscale stimulansen voor ondernemingen die hun werknemers meer opleidingsuren geven dan in de regelgeving is bepaald. Het tweede deel van het project is bedoeld om alle gegevens uit verschillende bronnen te verzamelen en onder meer een tweejaarlijks verslag op te stellen over de arbeidsomstandigheden en de beroepsrisico's in België.

De eerste onderdelen van het project startten in 2021. Alle onderdelen zullen tegen het einde van 2026 worden voltooid.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 218

Verantwoordelijke overheid Federale overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 0%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 100%

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

Van Bozar tot Justitie: 12 digitaliseringsprojecten in de kijker

Digitalisering
Openbaar bestuur

Totale budget 218 miljoen €

Typologie ICT

Klimaat

Digitalisering

Federale overheid 85 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +121 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Totale doel

Tijdslijn

I 205

april 2022

Vereisten zijn vastgelegd

Voltooid

De vereisten, het ontwerp en de oplossingen voor submaatregel 6 zijn vastgelegd door de bevoegde overheidsdiensten en goedgekeurd door het bevoegde ministerie.

april 2022

Vereisten zijn vastgelegd

Voltooid

De vereisten, het ontwerp en de oplossingen voor submaatregel 11 zijn vastgelegd door de bevoegde overheidsdiensten en goedgekeurd door het bevoegde ministerie.

april 2022

Vereisten zijn vastgelegd

Voltooid

De vereisten, het ontwerp en de oplossingen voor submaatregel 7 zijn vastgelegd door de bevoegde overheidsdiensten en goedgekeurd door het bevoegde ministerie.

april 2022

Vereisten zijn vastgelegd

Voltooid

De vereisten, het ontwerp en de oplossingen voor submaatregel 2 zijn vastgelegd door de bevoegde overheidsdiensten en goedgekeurd door het bevoegde ministerie.

april 2022

Vereisten zijn vastgelegd

Voltooid

De vereisten, het ontwerp en de oplossingen voor submaatregel 4 zijn vastgelegd door de bevoegde overheidsdiensten en goedgekeurd door het bevoegde ministerie.

april 2022

Vereisten zijn vastgelegd

Voltooid

De vereisten, het ontwerp en de oplossingen voor submaatregel 12 zijn vastgelegd door de bevoegde overheidsdiensten en goedgekeurd door het bevoegde ministerie.

april 2022

Vereisten zijn vastgelegd

Voltooid

De vereisten, het ontwerp en de oplossingen voor submaatregel 8 zijn vastgelegd door de bevoegde overheidsdiensten en goedgekeurd door het bevoegde ministerie.

Uitgesteld

april 2022

Vereisten zijn vastgelegd

Voltooid

De vereisten, het ontwerp en de oplossingen voor submaatregel 9 zijn vastgelegd door de bevoegde overheidsdiensten en goedgekeurd door het bevoegde ministerie.

april 2022

Vereisten zijn vastgelegd

Voltooid

De vereisten, het ontwerp en de oplossingen voor submaatregel 5 zijn vastgelegd door de bevoegde overheidsdiensten en goedgekeurd door het bevoegde ministerie.

april 2022

Vereisten zijn vastgelegd

Voltooid

De vereisten, het ontwerp en de oplossingen voor submaatregel 3 zijn vastgelegd door de bevoegde overheidsdiensten en goedgekeurd door het bevoegde ministerie.

Vandaag

april 2026

Projecten zijn afgerond en output is operationeel

Uit te voeren

De projecten in het kader van submaatregel 6 zijn afgerond en operationeel.

april 2026

Projecten zijn afgerond en output is operationeel

Uit te voeren

De projecten in het kader van submaatregel 11 zijn afgerond en operationeel.

april 2026

Projecten zijn afgerond en output is operationeel

Uit te voeren

De projecten in het kader van submaatregel 7 zijn afgerond en operationeel.

april 2026

Projecten zijn afgerond en output is operationeel

Uit te voeren

De projecten in het kader van submaatregel 2 zijn afgerond en operationeel.

april 2026

Projecten zijn afgerond en output is operationeel

Uit te voeren

De projecten in het kader van submaatregel 4 zijn afgerond en operationeel.

april 2026

Projecten zijn afgerond en output is operationeel

Uit te voeren

De projecten in het kader van submaatregel 12 zijn afgerond en operationeel.

april 2026

Projecten zijn afgerond en output is operationeel

Uit te voeren

De projecten in het kader van submaatregel 8 zijn afgerond en operationeel.

april 2026

Projecten zijn afgerond en output is operationeel

Uit te voeren

De projecten in het kader van submaatregel 9 zijn afgerond en operationeel.

april 2026

Projecten zijn afgerond en output is operationeel

Uit te voeren

De projecten in het kader van submaatregel 5 zijn afgerond en operationeel.

april 2026

Projecten zijn afgerond en output is operationeel

Uit te voeren

De projecten in het kader van submaatregel 3 zijn afgerond en operationeel.

oktober 2021

Projectmanagement ingevoerd voor de digitale transformatie van justitie na goedkeuring van een decreet

Voltooid

Goedkeuring van een ministerieel decreet door de minister van Justitie voor het opzetten van een bureau voor programmabeheer met een duidelijke bestuursstructuur voor de digitalisering van de FOD Justitie. Dit omvat een duidelijke omschrijving van taken en bevoegdheden en duidelijke regelingen voor de verschillende partijen die aan de digitale transformatie zullen deelnemen.

oktober 2022

Publicatie van het Just-on-web-portaal

Voltooid

Het Just-on-web-basisportaal staat online. Just-on-web wordt het 'One Stop'-webportaal, waar particulieren, bedrijven, advocaten en overheidsinstanties toegang hebben tot justitiediensten en -informatie. In een eerste fase zal het Just-on-web-basisportaal een beperkt aantal diensten aanbieden, zoals het indienen van processtukken in een zaak, het raadplegen van strafzaken met betrekking tot zedendelicten, het raadplegen en betalen van verkeersboetes, het raadplegen van persoonlijke officiële akten (zoals huwelijk, adoptie), het starten van een zaak over de bescherming van personen.

oktober 2023

Interne centralisatie van rechterlijke uitspraken

Uit te voeren

De relevante nieuwe rechterlijke uitspraken van de rechtbanken van eerste aanleg (met inbegrip van de vrederechters en de politierechtbanken) en de hoven van beroep worden intern gecentraliseerd. Een volledig geautomatiseerd pseudonimiseringsalgoritme zet deze gecentraliseerde gegevensbron om in een publiceerbare versie die in overeenstemming is met de privacyregelgeving. 50% van het totale aantal rechterlijke uitspraken is beschikbaar voor raadpleging via het Just-on-web-portaal.

oktober 2024

Databank voor het verzamelen van real-time gegevens

Uit te voeren

Een databank voor het verzamelen van real-time gegevens over de voortgang van gerechtelijke procedures is operationeel. De gepubliceerde gegevens hebben betrekking op het aantal nieuwe zaken, het aantal afgesloten zaken, lopende zaken en de gemiddelde tijd voor de behandeling van burgerlijke, handels- en strafrechtelijke zaken.

oktober 2025

Nieuw casemanagementsysteem voor zeven entiteiten

Uit te voeren

Voor zeven entiteiten die een verouderd dossierbeheersysteem gebruiken wordt een nieuw casemanagementsysteem ontwikkeld en uitgerold om het gerechtelijk apparaat efficiënter te maken door in te zetten op verregaande digitalisering. Zo kunnen dossiers sneller en in grotere hoeveelheden worden verwerkt dan nu het geval is. In principe wordt voorrang gegeven aan entiteiten die niet zijn opgenomen in het contract voor fase 2 van Mammouth at Central Hosting (MaCH).

oktober 2023

De frontendinterface is ontwikkeld

Uit te voeren

Er is een volledig met Only Once compatibele frontend ontwikkeld, getest en gevalideerd voor tien domeinen (d.w.z. burgerlijk register, bevolkingsregister, sociale zekerheid (werknemers), sociale zekerheid (werkgevers), register van de motorvoertuigen, beroepskwalificaties, rechtspersonen, het starten van een onderneming, het wijzigen van een onderneming, het stopzetten van een onderneming). Het systeem moet voldoen aan de eIDAS-verordening (Electronic Identification, Authentication & Trust Services) en moet volledig op de gebruiker zijn gericht door het 'no wrong door'-principe volledig toe te passen. In deze context betekent het 'no wrong door'-principe dat de eindgebruiker (burger of ondernemer) in contact moet kunnen komen met de hulpverleningsdiensten ongeacht zijn/haar toegangspunt, of dit nu 'Your Europe' is, of 'Belgium.be', een regionale portaalsite, een lokaal toegangspunt of een andere overheidsdienst, ongeacht het toestel dat hij/zij gebruikt (zoals gsm, tablet, laptop) en ongeacht het onderwerp van zijn/haar vraag. De administratieve logica achter het toegangspunt, op backofficeniveau, zorgt ervoor dat de vraag van de eindgebruiker bij het juiste loket terechtkomt zonder dat de eindgebruiker zich moet afvragen welke administratie voor welk onderwerp verantwoordelijk is.

Meer projecten rond digitalisering