Uitbreiding tramlijn verhoogt sociale verbondenheid in Luik

Uitbreiding tramlijn verhoogt sociale verbondenheid in Luik
Mobiliteit

Het project maakt deel uit van de gewestelijke mobiliteitsstrategie (Stratégie Régionale de Mobilité) van het Waals Gewest. Die strategie heeft als doel het modale aandeel van de personenwagen tegen 2030 met één derde te verminderen. Tegelijk zal het modale aandeel van het openbaar vervoer tegen 2030 stijgen van 13 tot 25%. De ontwikkeling van alternatieven zoals de versterking van het aanbod openbaar vervoer komt hieraan tegemoet. Dit project heeft een belangrijke plaats in het stedelijk mobiliteitsplan (Plan Urbain de Mobilité) van de stad Luik.

Het project voor de verlenging van de tramlijn in Luik komt tegemoet aan vier grote uitdagingen:

  1. De sociale verbondenheid en de levenskwaliteit in de stad verbeteren door de creatie van een structurerende vervoerlijn die van noord naar zuid door de agglomeratie loopt en drie steden (Herstal, Luik en Seraing) met elkaar verbindt. De tramlijn is een kwalitatief hoogwaardig vervoermiddel met een zeer hoog dienstverleningsniveau dat burgers in staat stelt zich vlot binnen de agglomeratie te verplaatsen. Mobiliteit bevorderen draagt bij tot sociale verbondenheid.
  2. Intermodaliteit versterken door fietscorridors en het spoornet aan te sluiten op de tramlijn.
  3. Het beleid van aanleg van de openbare ruimte stimuleren. De aanleg van de tramlijn gaat gepaard met een renovatie van de openbare ruimte van gevel tot gevel. De verfraaiing van de ruimten en een betere bediening door het openbaar vervoer maken de plaatsen ook aantrekkelijker voor private investeerders, wat dan weer een positief effect zal hebben op de verstedelijking en economische ontwikkeling langs de tramlijn.
  4. Werkgelegenheid creëren: de som van directe banen voor chauffeurs en technici en indirecte banen creëert ongeveer 100 banen. Daarnaast zal werkgelegenheid ook op indirecte wijze gecreëerd worden.

De centrale doelstelling is de modal shift in de Luikse agglomeratie verhogen om zo de milieu-impact van het vervoer te verminderen met de verlenging van de tramlijn in Luik. De eerste tramlijn in de Luikse agglomeratie is momenteel in aanbouw. Om budgettaire redenen heeft Wallonië het tracé beperkt tot enkel de stad Luik (korte lijn). Uit de studie is echter gebleken dat het optimale tracé een groter gebied bestrijkt. Dit project omvat de uitvoering van technische studies en de indiening van vergunningen voor de volledige verlenging van de lijn (5,8 km) evenals de financiering van infrastructuur en renovatie van de openbare ruimte tot in Seraing (Jemeppe) en Herstal (Place Licourt).

Door zijn impact zal dit project de economie stimuleren en het herstel ondersteunen meer bepaald door een grotere en vlottere mobiliteit voor werkzoekenden in de betrokken zones mogelijk te maken.

Het project komt ten goede aan de hele bevolking van de Luikse agglomeratie. Voornamelijk aan inwoners van de steden Luik, Herstal en Seraing en voor verplaatsingen over korte afstand. Het project levert ook voordelen op voor al wie buiten de agglomeratie woont en zich tot binnen de agglomeratie wenst te verplaatsen met een milieuvriendelijk openbaarvervoersmiddel (werknemers, toeristen, bezoekers...).

De verhoging van de exploitatiekosten ter compensatie van de verlenging van de tramdienst zal worden opgenomen in het door het Waals Gewest toegekende herziene openbaredienstcontract van de Waalse vervoersmaatschappij. Het is de bedoeling om de werken te voltooien tegen het einde van het 1ste kwartaal van 2026; deze datum houdt rekening met eventuele vertragingen als gevolg van slechte weersomstandigheden.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 105

Verantwoordelijke overheid Waalse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 100%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 0%

Einddoel
5.6Km

Deadline 2026

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Goede gezondheid en welzijn
Goede gezondheid en welzijn
Waardig werk en economische groei
Waardig werk en economische groei
Ongelijkheid verminderen
Ongelijkheid verminderen
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

Uitbreiding tramlijn verhoogt sociale verbondenheid in Luik

Mobiliteit
Modal shift

Totale budget 105 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Waalse overheid 105 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Goede gezondheid en welzijn
Goede gezondheid en welzijn
Waardig werk en economische groei
Waardig werk en economische groei
Ongelijkheid verminderen
Ongelijkheid verminderen
Duurzame steden en gemeenschappen
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatactie
Klimaatactie

Totale doel 5.6 Km

Tijdslijn

I Stock 185220932

juli 2023

Start van grote infrastructuurwerken

Voltooid

Voltooiing van de voorbereidende studie - voltooiing van de milieueffectenbeoordeling - verzamelen van alle voorbereidende documenten die nodig zijn om bouw- en milieuvergunningen aan te vragen - afgifte van alle bouw- en milieuvergunningen voor verlenging tot Herstal en Seraing

Vandaag

april 2025

Voltooiing van de werken

Uit te voeren

2 km bijkomende infrastructuur voor openbaar vervoer voor de uitbreiding van de emissievrije tram (Luik)

april 2026

Voltooiing van de werken

Uit te voeren

5,6 km bijkomende infrastructuur voor openbaar vervoer voor de uitbreiding van de emissievrije tram (Luik)

Meer projecten rond mobiliteit