Federale overheid ondersteunt duurzame initiatieven in lucht- en ruimtevaart

Federale overheid ondersteunt duurzame initiatieven in lucht- en ruimtevaart
Economie en innovatie

In 2018 stelde de Belgische lucht- en ruimtevaartindustrie meer dan 7.500 mensen te werk. De totale omzet van de grote bedrijven bedroeg in deze sector meer dan 2 miljard euro. De gezondheidscrisis dreigt van de werkgelegenheid in de sector snel en blijvend te halveren. Tegelijkertijd moeten deze sectoren inspelen op essentiële technologische uitdagingen die deel uitmaken van de ecologische en digitale transitie.

Het project beoogt Belgische bedrijven die actief zijn in de lucht- en ruimtevaartsector te ondersteunen via een ambitieus Onderzoek, Ontwikkeling & Innnovatie-beleid, om hun concurrentievermogen te verbeteren en hen zo in staat te stellen deel te nemen aan de ontwikkeling van geavanceerde en duurzame technologieën op Europees niveau. Deze steun zal worden verleend via projectoproepen op het gebied van lucht- en ruimtevaart, zoals duurzame luchtvaart of ruimteconnectiviteit.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 35

Verantwoordelijke overheid Federale overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 29%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 29%

Einddoel
10 Projects

Deadline 2026

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

Vóór de COVID-19-pandemie kreeg luchtvaartsector wereldwijd al te maken met een daling van het jaarlijkse groeipercentage van pakjesverkeer van ongeveer 6% in de periode vóór 2019 tot ongeveer 4% in 2019. Gezien het belang van de sector qua omzet, toegevoegde waarde en werkgelegenheid moet de luchtvaartsector op zoek gaan naar oplossingen om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen en van het “schone vliegtuig” werkelijkheid maken. 

Ook de ruimtevaartsector staat de komende jaren voor zeer belangrijke uitdagingen, zowel op commercieel als op wetenschappelijk gebied. Grote Amerikaanse technologiebedrijven (zoals. Space X, Amazon, Facebook) en hun aandeelhouders investeren massaal in de ontwikkeling van uitgebreide ruimte-infrastructuur en -capaciteiten. Het is duidelijk dat Europa en zijn spelers bij deze grote nieuwe commerciële en wetenschappelijke uitdagingen grotendeels aan de zijlijn staan. Hoewel de ruimtetechnologie en -capaciteiten van Europa competitief kunnen zijn op wereldschaal, lijkt er gebrek te zijn aan ondernemers en institutionele programma’s die sterk genoeg zijn om programma’s van deze omvang te verwezenlijken. 

De Green Deal en het EU-herstelplan, bieden unieke kansen (onder meer in de vorm van extra financiering) om de Belgische lucht- en ruimtevaartsector in staat te stellen zijn knowhow op duurzame wijze te ontwikkelen met het oog op een schone en digitale transformatie (connectiviteit, cyberveiligheid, gegevensbeheer) van zijn industrie. 

Het verwachte effect van deze oproep tot het indienen van projecten is:

  • Het veiligstellen van de gespecialiseerde werkgelegenheid in de Belgische lucht- en ruimtevaartsectoren
  • Het positioneren van Belgische bedrijven op snel evoluerende markten en het stimuleren van contacten tussen partners die zich bevinden op Belgisch grondgebied en daarbuiten

De toelatingscriteria in de taakomschrijving van de volgende oproepen tot het indienen van projecten moeten ervoor zorgen dat alleen projecten worden geselecteerd die betrekking hebben op "best in class”-technologieën op het gebied van luchtvaart met de grootste bijdrage tot een groene overgang en koolstofneutraliteit.

Federale overheid ondersteunt duurzame initiatieven in lucht- en ruimtevaart

Economie en innovatie
Ondersteuning van economische activiteit

Totale budget 35 miljoen €

Typologie R&D

Human capital

Klimaat

Digitalisering

Federale overheid 35 miljoen €

Privé +0 miljoen €

Publiek +0 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur

Totale doel 10 Projects

Tijdslijn

509
Uitgesteld

januari 2022

Lancering van de oproep tot het indienen van voorstellen voor lucht- en ruimtevaartprojecten

Voltooid

Lancering van de oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van de regelingen voor de sectoren schone luchtvaart en ruimtevaart, die een beschrijving van de opdracht bevat met subsidiabiliteitscriteria die ervoor moeten zorgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren inzake 'geen ernstige afbreuk doen' (2021/C58/01), hetgeen verzekert dat het O&O-proces gericht is op het verbeteren van de 'best in class'-technologie. De in het kader van de ruimtevaartregeling geselecteerde projecten zullen toegespitst zijn op een digitaal-gerelateerd O&O-proces en zullen daarom in aanmerking komen voor steunverleningsdomein 009bis van bijlage VII bij Verordening (EU) 2021/241.

Uitgesteld

juli 2022

Gunning van overheidsopdrachten voor lucht- en ruimtevaartprojecten

Voltooid

Kennisgeving van de gunning van alle overheidsopdrachten door de federale staatssecretaris die belast is met het Wetenschapsbeleid, voor ten minste tien projecten in het kader van de oproep tot het indienen van voorstellen voor de sectorale regelingen schone luchtvaart en ruimtevaart, met een beschrijving van de opdracht met subsidiabiliteitscriteria die ervoor moeten zorgen dat de geselecteerde projecten voldoen aan de technische richtsnoeren inzake 'geen ernstige afbreuk doen' (2021/C58/01), hetgeen verzekert dat het O&O-proces gericht is op het verbeteren van de 'best in class'-technologie. De in het kader van de ruimtevaartregeling geselecteerde projecten zullen toegespitst zijn op een digitaal-gerelateerd O&O-proces en zullen daarom in aanmerking komen voor steunverleningsdomein 009bis van bijlage VII bij Verordening (EU) 2021/241.

Vandaag

juli 2026

Voltooiing van lucht- en ruimtevaartprojecten

Uit te voeren

De kennisgeving van de gunning is gebeurd voor tien projecten, volgend op de oproep tot het indienen van voorstellen in de sectoren schone luchtvaart en ruimtevaart.

Meer projecten rond economie en innovatie