Een digitale transformatie van de Waalse publieke sector

Een digitale transformatie van de Waalse publieke sector
Digitalisering

De onlinediensten van de overheid zijn versnipperd en stemmen niet goed af op de behoeften en verwachtingen van de gebruikers. Bovendien zijn er te veel applicaties die vaak complex of verouderd zijn.

Er zijn te weinig personeelsleden geschoold in de nieuwste technologieën en er is ook geen opleidingsplan. Dit project wil een kwantitatieve en kwalitatieve digitale transformatie van de Waalse publieke sector. Dat kan door te investeren in een nieuwe IT-architectuur met een doelgerichte visie en een overkoepelende strategie.

Concreet is het project onderverdeeld in vijf onderdelen:

1. Relatie met de gebruikers bevorderen, administratie vereenvoudigen en operationeel uitblinken

Dit onderdeel brengt diensten die zich op externe gebruikers richten in kaart, vereenvoudigt en digitaliseert ze. Daarnaast moet het websites toegankelijk maken, administratieve hulp bieden aan mensen met een handicap en aan Europese burgers (Single Digital Gateway).

2. Gedeelde transversale IT-platforms implementeren

Dit onderdeel moet unieke en moderne transversale digitale platforms ontwikkelen om administratieve beslissingen te ondersteunen zoals subsidies of steun, administratieve sancties of vergunningen (voornamelijk stedenbouwkundige-, milieu- en gecombineerde vergunningen).

3. Waarde aan data geven en data uitwisselen

Data governance moet de kwaliteit van data of gegevens verbeteren. Daarbij houdt dit onderdeel rekening met de ontwikkeling van authentic sources en data repositories. Ook de gegevensuitwisseling via de Waalse integrator wordt in deze context ontwikkeld.

4. Connectiviteit, interoperabiliteit, uitrustingen en infrastructuren

Partnerschappen versnellen de interoperabiliteit van IT-infrastructuren en de territoriale connectiviteit. Zo lopen alle overheidsinstanties gelijk met hun digitale transformatie. Hiertoe hoort ook de ontwikkeling van groene IT.

5. Personeel en innovatie

Ambtenaren, verkozenen en het digitaal management worden voor deze digitale transformatie passend opgeleid.

Alle fasen van het project liepen tussen 2021 en 2026.

Budget Het volledige bedrag dat voorzien wordt voor dit project miljoen € 47.96

Verantwoordelijke overheid Waalse overheid

Klimaat Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een groene transitie 0%

Digitalisering Dit cijfer toont in hoeverre het project bijdraagt tot een digitale transitie 100%

Einddoel
100000Number

Deadline 2026

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

  EU Funded

Een digitale transformatie van de Waalse publieke sector

Digitalisering
Openbaar bestuur

Totale budget 47.96 miljoen €

Klimaat

Digitalisering

Waalse overheid 47.96 miljoen €

Privé +12.65 miljoen €

Publiek +97.49 miljoen €

Impact op gendergelijkheid Dit project draagt bij tot een gelijke behandeling van vrouwen en mannen

SDGs Dit project levert een bijdrage aan minstens één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Industrie, innovatie en infrastructuur
Industrie, innovatie en infrastructuur
Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Totale doel 100000 Number

Tijdslijn

I Stock 1211640503
Uitgesteld

april 2023

Gunning van drie oproepen voor het indienen van projecten

Voltooid

Kennisgeving van de gunning van drie projectoproepen in het kader van de digitalisering van de Waalse overheid, met als doelstelling:

  • de transparantie te verbeteren ten behoeve van de gebruiker;
  • de data governance te verbeteren op lokaal niveau: bepalen van de menselijke hulpbronnen, bruikbare datareeksen, controleregels en beleidsregels om gegevens ter beschikking te stellen aan burgers en bedrijven;
  • de pooling en de interoperabiliteit tussen tools en toepassingen te verbeteren. De pooling en de interoperabiliteit tussen toepassingen en softwareoplossingen moet een toegevoegde waarde opleveren en moet de totale connectiviteit van de burgers op het grondgebied verbeteren. Dit punt moet worden ontwikkeld ten behoeve van alle lokale beleidsterreinen: mobiliteit, toegang tot lokale diensten, verbonden openbare ruimten enzovoort.

Vandaag

oktober 2024

Opleiding upskilling/reskilling

Uit te voeren

Gewestelijke en lokale gemeenteambtenaren zijn opgeleid in het gebruik van de nieuwe op te richten platformen (platform subsidies, boetes, vergunningen en archief) en de nieuwe technologieën. Het leidinggevende en verkozen personeel is opgeleid in concepten die verband houden met de digitalisering en de digitale transformatie (zoals data approach, open data, big data, AI, user approach, regulering, AVG, toegankelijkheid, innovatie, interoperabiliteit, operationele uitmuntendheid). De opleiding is gericht op:

  • 10.000 gewestelijke ambtenaren
  • 90.000 lokale ambtenaren
  • 10.000 ambtenaren

april 2026

Voltooiing van de gegunde projecten

Uit te voeren

Alle in het kader van de drie projectoproepen gegunde projecten die gelanceerd zijn voor de digitalisering van de Waalse overheid, zijn voltooid.

Meer projecten rond digitalisering